Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa nowego zbiornika biogazu (wymiana istniejącego) wraz z przełożeniem istniejącej instalacji w niezbędnym zakresie

Budowa nowego zbiornika biogazu (wymiana istniejącego) wraz z przełożeniem istniejącej instalacji w niezbędnym zakresie 2010-03-23Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie UZP w dniu 23.03.2010r. pod nr 63347-2010

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

 

3/DT/pzp-1/02/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, tel. (014) 670 51 71, faks (014) 676 00 83.

·                                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.debica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. – 100% udziałów Gminy Miasto Dębica.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Budowa nowego zbiornika biogazu (wymiana istniejącego) wraz z przełożeniem istniejącej instalacji w niezbędnym zakresie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1.opracowanie dokumentacji projektowej, 2.uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę oraz na budowę nowego zbiornika, 3.demontaż istniejącego zbiornika, 4.dostawa trójpowłokowego zbiornika kulistego wraz z pochodnią gazową oraz niezbędną armaturą i wyposażeniem, 5.dostosowanie istniejącego fundamentu po zdemontowanym zbiorniku do potrzeb posadowienia nowego zbiornika kulistego, 6.montaż zbiornika, pochodni gazowej oraz niezbędnej armatury, wyposażenia i podłączeń, 7.wymiana rurociągów gazowych z uzbrojeniem (odwadniacze) pomiędzy wydzielonymi komorami fermentacyjnymi, stacją odsiarczania oraz zbiornikiem, 8.wykonanie instalacji odgromowej oraz uziemiającej, 9.wykonanie koniecznej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu wraz z oznakowaniem 10.uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.72.70-3, 71.32.00.00-7, 45.11.13.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·                                 Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

·                                 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                                 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Nie dotyczy

·                                 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Wykonawca winien wykazać się wykonaniem: 1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 1 roboty budowlanej, której przedmiotem jest budowa lub przebudowa zbiornika do magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe o pojemności co najmniej 800 m3. 2.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – 1 usługi projektowej, której przedmiotem jest kompletna dokumentacja projektowa zbiornika do magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe o pojemności co najmniej 800 m3. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia.

·                                 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Nie dotyczy

·                                 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Wykonawca winien wykazać osoby zdolne do wykonania zamówienia: 1.Do realizacji robót budowlanych: 1.1.Kierownika Budowy w zakresie konstrukcji budowlanych (wykształcenie wyższe – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w realizacji co najmniej jednego obiektu o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. do magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe). 1.2.do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych (wykształcenie techniczne – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w realizacji co najmniej jednego obiektu o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. do magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe) 1.3.do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy instalacji elektrycznych, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w realizacji co najmniej jednego obiektu o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. do magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe) 2.Do wykonania dokumentacji projektowej: 2.1.Projektant Inżynier 1: wykształcenie wyższe budowlane – uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w opracowaniu co najmniej jednego obiektu o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. do magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe) 2.2.Projektant Inżynier 2: wykształcenie wyższe techniczne – uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w opracowaniu co najmniej jednego obiektu o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. do magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe) 2.3.Projektant Inżynier 3: wykształcenie wyższe techniczne – uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w opracowaniu co najmniej jednego obiektu o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. do magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia.

·                                 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 500 000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                                 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                                                         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                                                         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                                                         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                                                         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                                                         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                                 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                                                         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                                              aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                                                         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                                 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                                                         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie trudnych warunków atmosferycznych (np. obfite i długotrwałe opady deszczu, powódź), wystąpienia ciężkich warunków gruntowych, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodociagi.debica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35 pokój nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35 Sekretariat Zarządu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

  ZATWIERDZAM

 

  Prezes Zarządu

Jacek Gil 

  Z-ca Prezesa Zarządu

Tomasz Gawlik 

 

 

 

 

 

zał. Nr 1 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zał. nr 1.1 – Załącznik do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zał. Nr 2 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zał. Nr 3 – Mapa zasadnicza 1 : 500 zbiornika biogazu
Zał. Nr 4 – Projekt budowlany zbiornika dzwonowego biogazu
Zał. Nr 4.1 – Zbiornik biogazu-konstrukcja, skala 1 : 50
Zał. nr 5 – Dokumentacja fotograficzna
Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Instrukcja dla Wykonawców po zmianach
Opis przedmiotu zamówienia po zmianach
Postanowienie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1 kwietnia 2010r.
Zapytania wraz z wyjaśnieniami – 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategorie
powrót
Przejdź do treści