Kategorie
BIP Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja dróg technologicznych

Ogłoszenie– plik PDF

Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF

Załączniki w wersji edytowalnej – plik RTF

Zamawiający Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. działając zgodnie z §22 ust. 2 Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych (Uchwała nr 10/2022 Zarządu Spółki Wodociągów Dębickich Sp. z o. o. z dnia 26.07.2022 r.) informuje, iż w postępowaniu na: Modernizacja dróg technologicznych, zmienia treści SWZ w zakresie pkt. 9.1.2 i 9.2.2 IDW, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy wraz z montażem zostały wykonane należycie – według wzoru stanowiącego dokument nr 1 do niniejszej IDW”
oraz zmiana terminu wykonania zamówienia do 30.11.2023r.
Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 01.08.2023r.

Ogłoszenie po zmianie – plik PDF

Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie – plik PDF

Załączniki w wersji edytowalnej po zmianie – plik RTF

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na stronie internetowej platformy zakupowej „Wodociągów Dębickich” Sp. z o. o. o adresie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/791296

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przejdź do treści