Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Historia

Poznaj historię Wodociągów Dębickich

XX wiek

1997r

Zmiana technologii dezynfekcji wody

1997-04-07

Wodociągi Dębickie jako drugie w Polsce przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne wprowadziło system dezynfekcji wody za pomocą dwutlenku chloru. Jakość wody znacznie się poprawiła pod względem smaku, zapachu i walorów zdrowotnych.

Zmiana technologii dezynfekcji wody
1997r

Nowa nazwa

1997-01-01

Firma przechodziła różnego rodzaju przekształcenia i reorganizacje, funkcjonując jako zakład wodno–kanalizacyjny w wielobranżowym przedsiębiorstwie komunalnym typu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład Terenowy Wod.-Kan. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie, a następnie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębicy, które w 1997  roku przekształcono w „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.

Nowa nazwa
1996r

Zbiorniki kontaktowe

1996-01-01

Woda po filtracji wymaga skutecznej dezynfekcji oraz odpowiedniego czasu przetrzymania w celu pozbycia się z nich chorobotwórczych organizmów. Rolę tę pełnią zbiorniki kontaktowe. Do zbiorników podawano w określonej ilości chlor gazowy i na bieżąco sprawdzano wodę pod względem bakteriologicznym. Gotowy produkt przepływał do studni zbiorczej.

Zbiorniki kontaktowe
1995r

Zakończenie budowy oczyszczalni

1995-01-02

Oczyszczalnia została wykonana jako mechaniczno-biologiczna ze zintegrowanym usuwaniem azotu i fosforu. Zastosowane wówczas nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz urządzenia o wysokim standardzie renomowanych firm światowych i krajowych dały gwarancję niezawodności pracy, z równoczesnym efektem oszczędnościowym. Osad, bogaty w składniki odżywcze (azot, fosfor, potas, substancje organiczne), stanowi cenne źródło nawożenia i może być stosowany w rolnictwie.

Zakończenie budowy oczyszczalni
1993r

Rozpoczęcie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków

1993-01-01

W trosce o czystość środowiska naturalnego, staraniem Gminy Miasta Dębica rozpoczęto budowę miejskiej oczyszczalni ścieków.

Rozpoczęcie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków
1990r

Budowa dodatkowych filtrów żwirowych

1990-01-01

Do czasu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody  w latach 80-tych Stacja posiadała 4 filtry. Jednak stopniowy rozwój miasta, a co za tym idzie zwiększone zużycie wody wymusiły budowę 4 dodatkowych filtrów. Inwestycja ta spowodowała spowolnienie przepływu wody przez poszczególne filtry oraz poprawę jakości filtrowanej wody.

Budowa dodatkowych filtrów żwirowych
1986r

Budynek filtrów węglowych (pompownia pośrednia)

1986-01-01

Woda z filtrów żwirowych wpływała do zbiorników czerpnych pompowni pośredniej, następnie zestawem trzech pomp kierowana była na filtry węglowe. Pompy posiadały manualny system sterowania. Wydajnością pomp regulowano stopniem otwarcia zasuwy na rurociągu tłocznym.

Budynek filtrów węglowych (pompownia pośrednia)
1980r

Ujęcie wody

1980-01-01

Projektowana zdolność produkcji ujęcia wynosiła 324 m³/h. W roku 1980 przeprowadzono modernizację, w ramach której zwiększono przepustowość ujęcia do  648 m³/h. Ujęcie wody składało się z dwóch komór piaskownika. Woda dostawała się do komór przez dwa rurociągi DN600, następnie wchodziła do komory lewarowej, skąd rurociągiem lewarowym, pod wpływem wytworzonego w lewarze ciśnienia wpływała do dwóch studni zbiorczych w pompowni wody surowej.

Ujęcie wody
1960r

Zbiorniki końcowe

1960-01-10

Zbiorniki wybudowano w latach 60-tych. Początkowo pobór wody w Dębicy był tak duży, że woda praktycznie tam nie dopływała. Sytuacja zmieniła się dopiero po wybudowaniu w latach 80-tych rurociągu Fi 700 w ul. Kawęczyńskiej. Do czasu modernizacji w latach 90 – tych, obiekt pozbawiony był możliwości chlorowania automatycznego. Podchloryn sodu dawkowany był ręcznie.

Zbiorniki końcowe
1960r

Laboratorium Produkcji Wody

1960-01-05

Budynek Laboratorium Produkcji Wody  pełnił w części funkcję budynku administracyjnego, a także przez krótki okres czasu stanowił zaplecze mieszkalne dla kierownika Stacji. W piwnicach budynku znajdowała się kotłownia centralnego ogrzewania dla całej Stacji, a później magazyn części zamiennych.

Laboratorium Produkcji Wody
1960r

Chlorownia

1960-01-04

System dezynfekcji wody wymaga zastosowania odpowiedniego środka dezynfekcyjnego. Do roku 1996 stanowił go jedynie chlor gazowy. Początkowo chlorownia mieściła się w pompowni wysokiego tłoczenia. Dwa chloratory oraz dwie butle o pojemności 50 kg chloru każda zapewniały bezpieczeństwo bakteriologiczne dla całej Stacji. Podczas modernizacji w latach 80-tych wybudowano oddzielny budynek chlorowni wyposażony w system dwóch beczek chloru po 500 kg każda oraz znacząco zwiększono bezpieczeństwo eksploatacji tej substancji na Stacji Uzdatniania Wody.

Chlorownia
1960r

Pompownia wysokiego tłoczenia

1960-01-03

Wyposażona w 3 pompy typu OS250A o wydajności 450 m³/h. Zadaniem pomp było dostarczanie wody do sieci miejskiej w odpowiedniej ilości oraz o ściśle określonym ciśnieniu. Za pomocą pomp próżniowych woda ze studni zbiorczych zasysana była dwoma rurociągami ssawnymi, a następnie poprzez system pomiarowy dwoma rurociągami DN400 dostarczana do miasta. W późniejszym okresie zastosowano po raz pierwszy falownik ABB SAMI GS, który w bezpieczny sposób utrzymywał ciśnienie na sieci.

Pompownia wysokiego tłoczenia
1960r

Studnia zbiorcza

1960-01-02

Zbiornik ten stanowił czerpnię dla pomp wysokiego tłoczenia, przesyłających uzdatnioną wodę do odbiorców oraz zapas wody dla pomp płucznych utrzymujących w odpowiedniej sprawności system filtrów. Woda uzdatniona przepływa tu ze zbiorników kontaktowych oraz jest pobierana dwoma rurociągami ssawnymi przez pompy wysokiego tłoczenia.

Studnia zbiorcza
1960r

Pompownia wody surowej

1960-01-01

Na studniach zbiorczych umieszczone były cztery pompy wody surowej 25D17, których zadaniem był transport wody do osadników wstępnych. Obydwie studnie mogły pracować niezależnie.

Pompownia wody surowej
1960r

Budynek chemiczny z częścią administracyjną

1960-01-01

Do lat 80-tych rolę budynku komór flokulacji pełnił budynek chemiczny. W obiekcie tym wyposażonym w urządzenia do przygotowania roztworu koagulanta znajdowały się komory mieszaczy szybkich oraz wolnych. Woda wpływając grawitacyjnie z osadnika wstępnego była poddawana działaniu siarczanu glinu. Drobne cząstki zawieszone w wodzie zbierały się w większe konglomeraty, a następnie opadały na dno po dotarciu do osadnika koagulacyjnego. Podczas przeprowadzonej w latach 80-tych modernizacji wybudowano nowy budynek koagulacji, wpięty w system uzdatniania wody.

Budynek chemiczny z częścią administracyjną
1958r

Początek działalności Wodociągów Dębickich

1958-01-01

Za początek działalności Wodociągów Dębickich przyjmuje się rok 1958, kiedy to rozpoczął działalność Zakład Uzdatniania Wody w Dębicy. Równolegle z budową Stacji Uzdatniania Wody (1955-1958) powstawały pierwsze sieci wodociągowe i kanalizacyjne miasta.

Początek działalności Wodociągów Dębickich
1955r

Rozpoczęcie budowy Stacji Uzdatniania Wody

1955-01-03

Budowę obecnego ujęcia na rzece Wisłoce rozpoczęto w połowie lat 50 – tych.

Rozpoczęcie budowy Stacji Uzdatniania Wody
1952r

Zatwierdzenie wstępnego projektu budowy wodociągu dla miasta Dębica

1952-01-01

Wizja Wodociągów powstała w roku 1952, kiedy to Rada Techniczna zatwierdziła projekt wstępny budowy wodociągu dla miasta Dębica. Projekt przewidywał dwie alternatywy. Pierwsza zakładała ujęcie wody z 10 studni rozmieszczonych na powierzchni około 50 ha, druga – ujęcie  wprost z rzeki Wisłoki powyżej mostu kolejowego. Rada Techniczna przyjęła II alternatywę. Pod koniec lat 70-tych planowano budowę nowego ujęcia wody na obecnym Osiedlu Kępa. Ostatecznie projekt został odrzucony.Pośrednim powodem była reforma administracyjna kraju.

Zatwierdzenie wstępnego projektu budowy wodociągu dla miasta Dębica

XXI wiek

2023r

Kompetencje Laboratorium Oczyszczalni Ścieków potwierdzone.

2023-01-20

Laboratorium Oczyszczalni Ścieków po raz kolejny uczestniczyło w badaniach organizowanych przez Eurofins OBIKŚ Polska dotyczących wskaźników w zakresie analizy ścieków. Uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki i tym samym potwierdziliśmy w sposób obiektywny i niezależny kompetencje techniczne naszego laboratorium oraz jakość i wiarygodność otrzymywanych wyników w zakresie wykonywanych badań fizykochemicznych ścieków.

Kompetencje Laboratorium Oczyszczalni Ścieków potwierdzone.
2022r

Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną – wdrożony.

2022-12-29

W grudniu 2022 zakończono wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica. Wybudowano punkty monitorowania ciśnienia i przepływu na sieci wodociągowej, oraz przepływu i napełnienia na sieci kanalizacyjnej. Wdrożony system ułatwi monitorowanie przecieków, strat wody oraz wycieków ścieków. Wartość zrealizowanego kontraktu, to 1,25 mln złotych netto.  

Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną – wdrożony.
2022r

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I

2022-11-25

W listopadzie 2022 roku odebrano wybudowaną w ul. Wilhelma Macha kanalizację sanitarną o długości pond 1 km metodą przewiertu sterowanego. Inwestycja została realizowanego w ramach Projektu „ Rozwój gospodarki wodno – ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I
2022r

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową zakończona.

2022-06-06

25 maja 2022 roku podpisano protokół odbioru dla zadania pn.: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopową w Dębicy – etap II, realizowanego w ramach Projektu „ Rozwój gospodarki wodno – ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestycja obejmowała przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacją studni i komór na terenie miasta Dębicy. Zmodernizowane zostały odcinki sieci w ulicach: Osiedle Matejki, Łysogórska, Sobieskiego, Leśna, Rynek,

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową zakończona.
2022r

Zakończono Modernizację Stacji Uzdatniania Wody

2022-05-20

17 maja 2022 roku na Stacji Uzdatniania Wody miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II”, realizowanego w ramach Projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy. Zadanie współfinasowane było ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wartość całej inwestycji to prawie 3,8 mln zł.

Zakończono Modernizację Stacji Uzdatniania Wody
2022r

Kompetencje Laboratorium Produkcji Wody kolejny raz potwierdzone.

2022-04-30

W kwietniu 2022 roku Laboratorium Produkcji Wody wzięło udział w porównaniach między laboratoryjnych QWAS, organizowanych przez firmę LGC Proficiency Testingz Wielkiej Brytanii w zakresie badań mikrobiologicznych wody oraz w badaniach biegłości SILESIALAB 2022, które obejmowały oznaczanie liczby progowej oraz identyfikację smaku i zapachu wody.          

Kompetencje Laboratorium Produkcji Wody kolejny raz potwierdzone.
2022r

Montaż dodatkowego układu zasuw w ulicy Cmentarnej.

2022-04-29

W dniu kwietniu 2022 roku dokonano montażu dodatkowego układu zasuw przy ul. Cmentarnej 53 w Dębicy, w celu maksymalnego zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców, jakim jest wyłączenie dostawy wody w czasie awarii na sieci wodociągowej. Dotychczas podczas wystąpienia awarii musieliśmy wyłączyć dostawę wody do sześciu bloków. Po dokonaniu przedmiotowej modernizacji będą to maksymalnie dwa bloki.

Montaż dodatkowego układu zasuw w ulicy Cmentarnej.
2022r

Nowe Internetowe Biura Obsługi Klienta IBOK

2022-04-27

Z myślą o naszych Klientach w kwietniu 2022 roku powstało nowe Internetowe Biuro Obsługi Klienta IBOK. Odbiorca naszych usług może zarejestrować się w IBOK oraz uzyskać dostęp do indywidualnego konta klienta. Wszystkie operacje prowadzone na koncie odbywają się w szybkim oraz bezpiecznym systemie informatycznych, działającym 24 godziny na dobę  przez 7 dni w tygodniu. Nowa platforma e-BOK umożliwia: wgląd do faktur i danych związanych z umową, odczytami wodomierza, podanie stanu licznika, dostępu do historii zużycia wody, kontrolę należności i terminów płatności oraz zadawanie pytań i zgłaszanie

Nowe Internetowe Biura Obsługi Klienta IBOK
2022r

Nominacja do finału w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

2022-02-25

Modernizacja infrastruktury Wodociągów Dębickich w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” została nominowana do finału 26 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Zgłoszone przez nas zadania inwestycyjne przeszły pomyślnie procedury konkursowe I Etapu i znalazły się w gronie wyróżnionych z nominacją do finału. Ponadto

Nominacja do finału w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
2022r

Zakupiliśmy specjalistyczny samochód do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków.

2022-02-15

Specjalistyczny samochód GAMKOMBI został zakupiony w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Pojazd GAMKOMBI to samochód specjalistyczny, przeznaczony. Udrażnia kanały za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. Ma możliwość jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu. Może czyścić nawet największe dębickie kanały – do 800 mm.

Zakupiliśmy specjalistyczny samochód do czyszczenia sieci oraz transportu ścieków.
2021r

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV

2021-12-13

W pierwszych tygodniach grudnia 2021r. zakończono kolejny etap modernizacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy”.Wykonawca – Firma Blejkan S.A. wykonał przebudowę betonowego kanału istniejącej kanalizacji sanitarnej metodą krakingu.Kraking polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką.W przypadku modernizacji, wykonywanej dla Wodociągów Dębickich poszerzono kanał w ulicy Rzeszowskiej i Wielopolskiej ze średnicy 200 mm na 300 mm. Nowy rurociąg wciągany był równocześnie z głowicą rozszerzającą. Firma Blejkan SA zmodernizowała w ten sposób prawie 650 mb dębickiego kanału oraz przebudowała 24 szt. studni kanalizacyjnych. Wartość wykonanych robót to nieco

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV
2021r

Dodatkowe zadania objęte dofinansowaniem w ramach Projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”

2021-12-03

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyraził zgodę na dodatkowe zadania objęte dofinansowaniem w ramach Projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”. Dzięki temu zakres rzeczowy Projektu został rozszerzony o dwa zadania: modernizację wydzielonych komór fermentacyjnych WKF na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy oraz budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I. Wprowadzenie nowych zadań było możliwe dzięki wygenerowanym oszczędnościom w wysokości 2,9 mln zł netto.

Dodatkowe zadania objęte dofinansowaniem w ramach Projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”
2021r

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II

2021-11-04

W ramach zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II ” zostały wymienione rurociągi technologiczne, które funkcjonowały od początku istnienia Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy. Modernizacją została objęta komora zasuw, zasilająca zbiorniki kontaktowe, czerpnie studni zbiorczej oraz mieszadła. Układ technologiczny zyskał możliwość wykonywania prac konserwacyjno- remontowych bez konieczności przerywania procesu uzdatniania wody

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II
2021r

Kompetencje Laboratorium Oczyszczalni Ścieków potwierdzone

2021-08-04

Laboratorium Oczyszczalni Ścieków po raz kolejny wzięło udział w badaniach biegłości SILESIALAB 2021 organizowanych przez Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. Laboratorium potwierdziło wysoki poziom kompetencji technicznych oraz jakość i wiarygodność świadczonych usług.

Kompetencje Laboratorium Oczyszczalni Ścieków potwierdzone
2021r

Otrzymaliśmy po raz dwunasty certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego”

2021-06-29

W czerwcu 2021 roku, podczas gali w Filharmonii Podkarpackiej, wręczono certyfikaty „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” oraz wyróżnienia „Lider Województwa Podkarpackiego”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Izba Przemysłowo-Handlowa. Wyróżnienie przyznawane jest po analizie dokumentów finansowych, kadrowych, weryfikacji kontaktów z klientem i otoczeniem. Cieszy nas fakt, że pomimo zawirowań związanych z pandemią, udało się spełnić nam wymogi gospodarcze, utrzymać zatrudnienie, dbać o pracowników i cieszyć się zaufaniem kontrahentów

Otrzymaliśmy po raz dwunasty certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego”
2021r

Potwierdzenie kompetencji Laboratorium Produkcji Wody

2021-05-19

Laboratorium Produkcji Wody w kwietniu 2021 roku uczestniczyło w badaniach biegłości SILESIALAB 2021 oraz w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych, organizowanych przez firmę LGC Standards z Wielkiej Brytanii. Jest to kolejne, obiektywne i niezależne potwierdzenie kompetencji naszego laboratorium, wiarygodności uzyskiwanych wyników, a tym samym dowód na wysoką jakość badań i rzetelny nadzór nad produkowaną przez nas wodą.

Potwierdzenie kompetencji Laboratorium Produkcji Wody
2021r

Przystępujemy do II etapu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

2021-04-19

W kwietniu 2021 rok został podpisany kontrakt na modernizację dębickiej stacji uzdatniania wody – etap II. Wartość kontraktu to prawie 4,5 mln zł brutto. Do końca 2021 roku zmodernizowane zostaną sieci technologiczne na terenie dębickiej stacji uzdatniania wody. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody jest jednym z 8 zadań inwestycyjnych realizowanym w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przystępujemy do II etapu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
2021r

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II

2021-04-13

W marcu 2021 roku podpisano trzy umowy z Wykonawcami zadania pn. „Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II”.  Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie przebudowy i renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o łącznej długości ponad 6,2 km i wartości ponad 4 mln zł netto. Zaplanowane prace są kontynuacją działań inwestycyjnych w  ramach

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II
2020r

Wodociągi Dębickie najlepsze na Podkarpaciu

2020-11-02

Państwowa Inspekcja Pracy przyznała „Wodociągom Dębickim” Sp. z o.o. I miejsce w województwie podkarpackim w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz nominowała do ogólnopolskiego etapu konkursu. Jest to ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla Wodociągów Dębickich.

Wodociągi Dębickie najlepsze na Podkarpaciu
2020r

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji

2020-09-24

Prace budowlane zakończono 6 miesięcy wcześniej niż planowano, a wartość inwestycji przekroczyła 20 mln zł netto z czego 16,7 mln zł sfinansowano dotacją z Funduszu Spójności. Zadanie dotyczyło między innymi przebudowy i rozbudowy węzłów: mechanicznego, biologicznego oraz gospodarki osadowej. Modernizacja oczyszczalni pozwoli na podwyższenie efektywności usuwania azotu ogólnego i piasku. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji
2020r

Powstała plantacja drzew tlenowych

2020-07-06

Na oczyszczalni ścieków powstała plantacja ponad 400 drzew tlenowych, które posadzili sami pracownicy. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Dębicy. Drzewa tlenowe rosną̨ szybko, a dzięki dużym liściom produkują 10 razy więcej tlenu w porównaniu z innymi gatunkami drzew liściastych. To jest nasz mały sposób na zmniejszenie śladu węglowego i walkę ze zmianami klimatu.

Powstała plantacja drzew tlenowych
2020r

Dodatkowe 6,5 miliona dotacji na projekt „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”

2020-06-25

Zrealizowane postępowania przetargowe oraz aktualizacja kosztorysów wykazały, że rozszerzenie projektu o 10 milionów zł (w tym 6,5 miliona dotacji) jest niezbędne dla osiągnięcia założonych celów. Nowa wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu to 44,3 miliona zł, w tym 28,3 miliona dotacji z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wydłużony został również termin realizacji projektu o 1 rok, to jest do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowe 6,5 miliona dotacji na projekt „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”
2020r

Zakończenie I etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

2020-05-15

W ramach projektu wybudowany został zbiornik wody czystej o pojemności 3000 m3 wraz z rurociągami technologicznymi. Wymieniono pompy w pompowni pośredniej, przebudowano budynek filtrów węglowych, zmodernizowano układu mieszaczy oraz wymieniono istniejące rurociągi technologiczne. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Wartość inwestycji wyniosła 5,7 miliona zł netto, w tym dotacja 3,3 miliona zł.

Zakończenie I etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
2020r

Uruchomienie usługi badania wody

2020-04-01

W związku z rosnącym zainteresowaniem uruchomiliśmy nową usługę badania wody dla Klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Badania wykonuje nasze Laboratorium Produkcji Wody w oparciu o system jakości badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy.

Uruchomienie usługi badania wody
2020r

Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy

2020-03-31

Produkcja energii elektrycznej przez elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy  196 kWp  ograniczy koszty zakupu energii z sieci. W marcu udało się wyprodukować pierwsze kilowatogodziny energii. W godzinach największego nasłonecznienia instalacja zabezpieczy 70 – 90 procent bieżącego zapotrzebowania mocy. W skali roku realnie jest to około 20-25 procent energii, którą zużywa się na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody.

Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy
2020r

Innowacyjna metoda „COLILERT” w Laboratorium

2020-01-29

System jakości w naszym Laboratorium Produkcji Wody został po raz jedenasty zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Zakres badań wody przeznaczonej do spożycia został rozszerzony  o siedem nowych parametrów. Jednym z nich jest wykrywanie bakterii grupy coli i E. coli innowacyjną metodą Colilert. Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu – zestawu Colilert, nasze laboratorium może w krótkim czasie (około 20 godzin) zbadać obecność bakterii grupy coli i E. coli nie tylko w dezynfekowanej wodzie przeznaczonej do spożycia, ale również w wodach studziennych i powierzchniowych.

Innowacyjna metoda „COLILERT” w Laboratorium
2019r

Budowa zbiornika wody czystej zakończona

2019-08-01

Budowa zbiornika wody czystej przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Dębicy. W wyniku prac zdemontowano stare pompy wraz z instalacją i armaturą w pompowni pośredniej oraz wyburzono część budynku filtrów węglowych.

Budowa zbiornika wody czystej zakończona
2019r

Rozpoczęcie modernizacji Oczyszczalni Ścieków

2019-04-01

Rozpoczęto prace remontowe i modernizacyjne na bloku biologicznym, pompowni głównej ścieków, osadniku wtórnym oraz wykonano prace przygotowawcze do wykonania sieci wodno -kanalizacyjnej między obiektowej.

Rozpoczęcie modernizacji Oczyszczalni Ścieków
2018r

Umowa o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej podpisana

2018-06-29

Dzięki realizacji projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy” zostanie wybudowana na Stacji Uzdatniania Wody instalacja fotowoltaiczna o mocy 200 kW. Instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje rocznie około 177 MWh energii elektrycznej. W ramach projektu zamontowana zostanie również instalacja solarna na terenie kompleksu sportowego Orlik przy ul. Strumskiego. Pozyskane środki unijne w kwocie 1,1 miliona złotych pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Umowa o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej podpisana
2018r

Unijne dofinansowanie na rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica

2018-04-12

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Unijne dofinansowanie w wysokości 21, 7 miliona zł i wkład własny w wysokości 12,5 miliona zł, pozwoli między innymi zmodernizować dębicką oczyszczalnię ścieków oraz stację uzdatniania wody, wybudować rezerwowy zbiornik wody czystej dla miasta, wybudować prawie 4 km i przebudować kolejne 6,5 km kanalizacji sanitarnej oraz wdrożyć system inteligentnego zarządzania siecią.

Unijne dofinansowanie na rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica
2017r

Otwarcie Internetowego Biura Obsługi Klienta Wodociągów Dębickich

2017-09-08

Szybko, sprawnie, bez wychodzenia z domu i z każdego miejsca, gdzie dostępny jest internet – tak działa Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Nowoczesna aplikacja IBOK jest już dostępna dla wszystkich Klientów Wodociągów Dębickich. Dzięki nowemu systemowi można m.in. podać stan wodomierza, sprawdzić stan faktury, opłacić rachunki, zadać pytanie czy złożyć reklamacje. Aby otworzyć konto w IBOK należy wejść na stronę www.wodociagi.debickie.pl w zakładkę Internetowe Biuro Obsługi Klienta, a w Strefie Klienta założyć konto. Pracownicy Wodociągów Dębickich służą pomocą w siedzibie firmy jak i pod telefonem 14 6706814. Zapraszamy do korzystania z IBOK!

Otwarcie Internetowego Biura Obsługi Klienta Wodociągów Dębickich
2016r

Odnowione Laboratorium Oczyszczalni Ścieków

2016-07-26

W trosce o ochronę środowiska wykonaliśmy remont laboratorium Oczyszczalni Ścieków. Zakupiony został nowy sprzęt laboratoryjny. Inwestycja przyczyniła się do polepszenia warunków wykonywanych badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli parametrów technologicznych pracy Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.

Odnowione Laboratorium Oczyszczalni Ścieków
2015r

Otwarcie Ścieżki Edukacji Ekologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków

2015-09-10

Terenowa Ścieżka Edukacji Ekologicznej ma na celu przybliżenie procesów oczyszczania ścieków oraz uświadomienie młodszym i starszym, że codzienne zachowanie każdego z nas w zakresie korzystania z wody i odprowadzania ścieków ma wpływ na jakość oraz ochronę otaczającego nas środowiska naturalnego. Po zwiedzaniu oczyszczalni uczestnicy będą mogli „podglądnąć” żywe organizmy osadu czynnego pod mikroskopem oraz odpocząć w cieniu drzew. Na najmłodszych czeka zabawa w „leśnym labiryncie” oraz gry sportowe

Otwarcie Ścieżki Edukacji Ekologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków
2015r

Docieplenie i przebudowa budynku biurowo – administracyjnego

2015-06-30

Nowy wygląd siedziby głównej Wodociągów Dębickich doskonale odzwierciedla dynamicznie rozwijającą się firmę.

Docieplenie i przebudowa budynku biurowo – administracyjnego
2014r

Badania pilotażowe ozonowania wody

2014-10-20

Na Stacji Uzdatniana Wody w Dębicy rozpoczęły się badania mające na celu sprawdzenie użyteczności ozonu w polepszeniu parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody w procesie jej uzdatniania. W tym celu została uruchomiona specjalna pilotażowa stacja ozonowania. Pracownicy Wydziału Produkcji Wody oraz Laboratorium Wody Wodociągów Dębickich z udziałem firmy „Wofil” z Krynicy prowadzą badania wody uzdatnionej z udziałem ozonu.

Badania pilotażowe ozonowania wody
2014r

Pomoc dla Caritas Gruzja

2014-09-22

Nasi pracownicy pomogli uruchomić nieczynne ujęcie wody oraz zlokalizować uszkodzone odcinki wodociągów w górskich wioskach Kaukazu. Opracowali ekspertyzę techniczną w języku polskim i angielskim, dzięki której Caritas będzie mogła pozyskać środki na dokończenie budowy wodociągów.

Pomoc dla Caritas Gruzja
2013r

Zakończenie realizacji projektu pn.:„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej”

2013-06-20

Dzięki realizacji projektu zrealizowano: dostawę i montaż jednego generatora dwutlenku chloru ClO2, dostawę i montaż jednej sztuki lampy UV, dostawę i montaż czterech sztuk zgarniaczy dennych z wyposażeniem, modernizację sieci wodociągowej w rejonie ulicy Cmentarnej i Drogowców oraz budowę sieci wodociągowej w ulicy Rajskiej.  

Zakończenie realizacji projektu pn.:„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej”
2012r

Zakończenie realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”

2012-08-01

Realizacja projektu przyczyniła się do wypracowania efektu ekologicznego i osiągnięcie 89 procentowego wskaźnika skanalizowania aglomeracji oraz wskaźnika zwodociągowania w wysokości 92 procent.Inwestycja w liczbach: budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 17, 5km, budowa sieci wodociągowej – 22,5km, budowa kanalizacji deszczowej – 1km,  modernizacja systemu odwadniania osadu, a także modernizacja systemu napowietrzania bloków biologicznych.

Zakończenie realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”
2012r

Uruchomienie modułu kogeneracyjnego

2012-06-01

Rozpoczął się proces produkcji energii elektrycznej z biogazu uzyskiwanego w procesie oczyszczania ścieków. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby Oczyszczalni, a jej ewentualny nadmiar sprzedawany. Wartość inwestycji to blisko 2.000.000 zł z czego 700 tysięcy stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.    

Uruchomienie modułu kogeneracyjnego
2011r

Podpisanie umowy na realizację projektu pn:„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej”

2011-12-13

W ramach projektu powstanie nowa sieć wodociągowa w ul. Rajskiej, oraz zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa w ul. Cmentarnej. Przede wszystkim jednak modernizacje dotyczyć będą Stacji Uzdatnia Wody, gdzie zamontowane zostaną: generator dwutlenku chloru służący do dezynfekcji wody,  lampa UV do dezynfekcji wody surowej oraz zgarniacze osadu na osadnikach wstępnych. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1.950.000 złotych z czego 1.111.000 złotych to wkład funduszy europejskich.

Podpisanie umowy na realizację projektu pn:„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej”
2011r

Kolejna dotacja z Unii Europejskiej

2011-01-01

Blisko 700.000 zł ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskano na realizację projektu pn.: „Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy”. Realizacja inwestycji pozwoli w pełni wykorzystać nadmiar biogazu otrzymywanego w procesie oczyszczania ścieków do produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb oczyszczalni ścieków, a w konsekwencji w istotny sposób obniżyć koszt oczyszczania ścieków.  

Kolejna dotacja z Unii Europejskiej
2009r

Rozpoczęcie realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”

2009-10-05

Symbolicznym wbiciem łopaty zainicjowano realizację inwestycji długo oczekiwanej przez mieszkańców. Projekt realizowany w IX kontraktach, do których należą między innymi;I – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ulic Kawęczyńskiej, Zielonej, Partyzantów oraz sanitarnej wzdłuż ulic Chopina, Młynarskiej, Cisowej, Gawrzyłowskiej i Polnej, II budowa: kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Kawęczyńskiej, Polnej, Gawrzyłowskiej, Tetmajera i  wodociągu w ulicy Polnej, Rolniczej, Partyzantów, Zielonej, Wiejskiej, Tetmajera. Stromej i Górzystej,V- modernizacja: systemu odwadniania osadu, systemu napowietrzania bloków biologicznych oraz układu zagęszczania osadu.

Rozpoczęcie realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”
2009r

Zatwierdzenie systemu jakości wody po raz pierwszy

2009-08-10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję zatwierdzającą system jakości prowadzonych badań w zakresie mikrobiologicznym w Laboratorium Produkcji Wody. Od tej pory system jakości będzie podlegał corocznej kontroli i zatwierdzeniu przez Inspekcję Sanitarną, będzie także doskonalony, a jego zakres systematycznie rozszerzany. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono kompleksową modernizację całego budynku laboratorium, a pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Zatwierdzenie systemu jakości wody po raz pierwszy
2009r

Podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”

2009-03-20

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisana została umowa 17 milionowej dotacji na kompleksową rozbudowę systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie miasta Dębica.

Podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”
2007r

Otwarcie Biura Obsługi Klienta

2007-09-03

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta, w którym załatwić można każdą sprawę w przyjaznej atmosferze.

Otwarcie Biura Obsługi Klienta
2007r

Rozpoczęcie instalacji systemu odczytów radiowych

2007-09-03

Wodomierze z nakładką radiową, których instalację rozpoczęto w IV kwartale 2007 roku umożliwiają zdalne odczytywanie ilości zużycia wody, bez konieczności wizyty inkasenta. Ponadto wdrożono system płatności masowej, który w dużym stopniu ułatwił rozliczanie sprzedaży.

Rozpoczęcie instalacji systemu odczytów radiowych
2007r

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

2007-05-01

Dzięki nowemu systemowi można między innymi podać stan wodomierza, sprawdzić stan faktury, opłacić rachunki, zadać pytanie czy złożyć reklamację. To najprostszy i najwygodniejszy sposób na załatwienie spraw w Wodociągach.

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta
2006r

Ulepszenie dezynfekcji wody

2006-06-01

Technologia dezynfekcji wody została unowocześniona o lampę UV , która wytwarza promienie ultrafioletowe niszczące skutecznie mikroorganizmy, nie zmieniając przy tym smaku i zapachu wody.

Ulepszenie dezynfekcji wody
Przejdź do treści