Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Stacja Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody w Dębicy należąca do Spółki Wodociągi Dębickie jest zlokalizowana w południowo – zachodniej części miasta Dębica przy
ul. Kwiatkowskiego 11 w odległości 2,2 km od centrum miasta i w odległości około 300 m od rzeki Wisłoki.

Stacja zaopatruje w wodę całe miasto. Każdego dnia produkuje się około 7 000 m3 wody.


Proces uzdatniania jest złożony i obejmuje następujące etapy: koagulacja, flokulacja, sedymentacja, filtracja, dezynfekcja (wstępna i końcowa).
SUW pracuje w określonym układzie technologicznym. Woda ujmowana jest z rzeki Wisłoki. Rurociągami o średnicach DN 600 kierowana jest do 2 piaskowników, gdzie zostawia naniesiony materiał (piasek, liście, itp.). Po wstępnym oczyszczeniu kierowana jest do komory lewarowej gdzie za pomocą pomp dwoma rurociągami DN 500 dostaje się dalej do pompowni wody surowej. Następnie poddawana jest dezynfekcji wstępnej za pomocą dwutlenku chloru (ClO2) i lampy UV. Dodatkowo do wody podawany jest koagulant – pierwszy etap koagulacji. Z pompowni wody surowej woda rurociągiem tłocznym DN 500 doprowadzana jest do osadnika wstępnego. Dzięki związkom zawartym w koagulancie cząstki zanieczyszczeń o małych rozmiarach łączą się i tworzą większe formy, które łatwiej można usunąć. W osadniku wstępnym zachodzi proces sedymentacji (opadania zawiesin, powstałych w procesie koagulacji). Nagromadzony osad usuwany jest za pomocą wydajnych zgarniaczy dennych . Z osadnika wstępnego woda dalej przepływa do mieszaczy i komór flokulacji, gdzie zachodzi drugi stopień koagulacji. W kolejnym etapie woda kierowana jest do osadnika pokoagulacyjnego. W osadniku następuje opadanie zawiesiny lekkiej oraz znaczna redukcja barwy i mętności wody. Woda z osadników pokoagulacyjnych przepływa na osiem filtrów pośpiesznych piaskowych. Działanie filtrów polega na zatrzymaniu resztek zanieczyszczeń stałych przez złoże filtracyjne. Po filtracji poprzez zbiorniki pośrednie i pompownię pośrednią tłoczona jest do zbiornika wody czystej v = 3000 m 3 a następnie do zbiorników kontaktowych. Przed zbiornikiem wody czystej prowadzona jest dezynfekcja końcowa za pomocą lampy UV, która wytwarza promienie ultrafioletowe niszczące skutecznie mikroorganizmy a w zbiorniku dwutlenkiem chloru (ClO2). Ze zbiorników kontaktowych woda odpływa do studni zbiorczej, stanowiącej czerpnię dla pomp wysokiego tłoczenia. Z pompowni wysokiego tłoczenia, woda transportowana jest do sieci miejskiej. Jakość uzdatnianej wody badana jest na bieżąco przez akredytowane laboratorium. Woda spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ostatnich latach dzięki pozyskanym środkom unijnym udało się sfinansować zakup m.in.:

  • energooszczędnych , wydajnych pomp,
  • generatora do produkcji dwutlenku chloru,
  • zgarniaczy dennych do usuwania osadu z osadników wstępnych,
  • lampy UV

Najnowsze inwestycje

W ramach zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy” będącego częścią projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oddano do użytkowania nowy zbiornik wody czystej wraz z rurociągami technologicznymi, zasilaniem, automatyką oraz nowe pompy pośrednie.

W trosce o środowisko Stacja Uzdatniania wody wyposażona została również w instalację fotowoltaiczną o mocy 195,75 kWp, która produkuje energię elektryczną zużywaną na potrzeby własne. Instalacja składa się z 675 szt. modułów fotowoltaicznych zamocowanych na wolnostojących konstrukcjach wsporczych nachylonych pod kątem 35° względem ziemi. Dzięki instalacji fotowoltaicznej znacznie zmniejszył się pobór prądu z sieci elektroenergetycznej. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy”.

Instalacja fotowoltaiczna


Aby sprostać coraz wyższym standardom jakościowym wody w najbliższej przyszłości planowane są dalsze prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody.

Przejdź do treści