Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Ciekawostki

Początkiem miesiąca maj 2021 r., dzięki uprzejmości firmy GEA Group AG Oczyszczalnia Ścieków w Dębicy miała możliwość zobaczenia i przetestowania mobilnej stacji odwadniania osadu przefermentowanego.
Mimo podobnych procesów obróbki osadów na wielu oczyszczalniach, osady z każdej z nich różnią się swoimi właściwościami. Dlatego też te same procesy jego obróbki mogą dawać różne efekty na różnych
obiektach a także na rożnych urządzeniach. Parametry techniczne przedstawione w dokumentacji urządzeń określają zakres możliwości danego urządzenia a nie rzeczywiste wartości (parametry pracy) dla danego typu osadu. Dlatego też w/w mobilna stacja odwadniania osadu dała możliwość porównania jakości procesu odwadniania osadu przefermentowanego między istniejącymi na oczyszczalni w Dębicy wirówkami Hiller
i Andritz a wirówką firmy GEA CF 4000.
Testy zostały przeprowadzone w ciągu trzech dni. Do prób wykorzystano polimer w proszku
i w emulsji. W trakcie badań określano suchą masę osadów odwodnionych oraz paramenty odcieków (ChZT, NH4 i zawiesinę).
Osiągnięte wyniki badań, pozwolą nam podjąć właściwą decyzje przy doborze nowego urządzenia.

Stacja przygotowania flokulanta.
Instalacja dozowania flokulanta.
Instalacja odwadniania osadu przefermentowanego.
Plac składowy osadu.
Mobilna stacja odwadniania osadu GEA.
Przejdź do treści