Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia ścieków położona jest w północno-wschodniej części miasta Dębica, na prawym brzegu Wisłoki, z wylotem oczyszczonych ścieków w km 54+300.
Oczyszczalnia została zaprojektowana i wykonana jako mechaniczno – biologiczna ze zintegrowanymi procesami usuwania biogenów (azotu i fosforu).
Uruchomiona w 1995 roku obsługuje miasto Dębica oraz część pobliskich miejscowości: Latoszyna, Podgrodzia, Pustyni i Kozłowa – razem około 50 tyś. mieszkańców.


Oczyszczalnia Ścieków – wielkości charakterystyczne

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. posiadają aktualną decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych do rzeki Wisłoki ważne do 1 stycznia 2031 r. Zgodnie z w/w dokumentem:
– dopuszczalna do zrzutu ilość ścieków wynosi:
Qmaxs = 0,558 m3/s (dla założonego okresu zrzutu ścieków wynoszącego 1 godz.)
Qśrd = 21 000 m3/d
Qdop.rok = 7 665 000 m3/rok
– największe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków wprowadzanych do odbiornika wynosi:
BZT5 – 15 mg/l
ChZT – 125 mg/l
zawiesiny ogólna – 35 mg/l
azot ogólny – 15 mg/l
fosfor ogólny – 2 mg/l.

 

Procesy technologiczne w pigułce

Technologia oczyszczania ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni przepływają grawitacyjnie przez komorę dopływową oraz komorę syfonową do komory pionowej, mechanicznej kraty rzadkiej, pełniącej rolę ochrony pomp. Na kratach odbywa się proces cedzenia, czyli usuwania ze ścieków większych zanieczyszczeń stałych pływających lub wleczonych po dnie kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni.
Następnie ścieki trafiają do pompowni głównej, wyposażonej w pompy zatapialne, które przetłaczają je do komory uspokojenia przed budynkiem krat gęstych.

Dalej ścieki grawitacyjnie przepływają na dwie gęste kraty: taśmowo-hakowe zintegrowane z prasopłuczką skratek.
Z krat ścieki przepływają na piaskownik podłużny, dwukomorowy, gdzie odbywa się proces sedymentacji zawiesin mineralnych i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Piasek
z piaskowników, zgarniany zgarniaczem zgrzebłowym, dennym do lejów, jest podawany za pomocą pomp do pracującego separatora piasku
z płuczką i dalej gromadzony
w kontenerze, a następnie wywożony na wysypisko śmieci. Po piaskownikach ścieki kierowane są do komory rozdziału i dalej na dwa osadniki wstępne radialne, gdzie następuje proces oddzielenia od ścieków łatwoopadających zawiesin organicznych oraz części pływających (tłuszczy).

Oczyszczone mechanicznie ścieki trafiają korytami otwartymi do dwóch reaktorów biologicznych z trójfazowym osadem czynnym. Reaktory podzielone są na komory: predenitryfikacji (KPD), selektorów (S1/S2), defosfatacji (KDF), denitryfikacji (KD1), fakultatywną (przejściową) (KD2/KN2) i nitryfikacji (KN1), w których realizowane są poszczególne fazy procesu.
Jako uzupełnienie dla wspomagania procesów biologicznych przewidziano dozowanie zewnętrznego źródła węgla do komór denitryfikacji. Dodatkowo przewidziano symultaniczne strącanie nadmiaru fosforu koagulantem PIX poprzez jego dozowanie do koryt odpływowych z komór nitryfikacji. Zawartość komór predenitryfikacji, selektorów, defosfatacji i denitryfikacji mieszana jest za pomocą mieszadeł śmigłowych. Komory nitryfikacji wyposażone są w ruszty napowietrzające z dyfuzorami membranowymi. Powietrze do rusztu tłoczą dmuchawy z budynku stojącego przy bloku biologicznym.

Po blokach biologicznych oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez komorę rozdziału do dwóch osadników wtórnych, gdzie następuje sedymentacja zawiesiny osadu czynnego. Ścieki oczyszczone, poprzez wspólne koryto pomiarowe kierowane są do odbiornika – rzeki Wisłoki.

Ścieki oczyszczone są dodatkowo wykorzystywane do celów technologicznych oczyszczalni.
W ramach przeprowadzonej w latach 2019 -2020 r. modernizacji wybudowano nowy obiekt – pompownię wody technologicznej wraz z instalacją uzdatniania i przesyłu ścieku oczyszczonego. Ścieki oczyszczone ze zbiornika buforowego pobierane są na zestaw hydroforowy podnoszących ciśnienie wody (w zależności od potrzeb odbiorników wody technologicznej). Po zestawie hydroforowym zainstalowano automatyczny filtr samoczyszczący. Pompownia zaopatruje w wodę technologiczną:
• separatory piasku,
• piaskowniki poziome,
• kraty gęste,
• zagęszczarkę osadu nadmiernego,
• wirówki odwadniające osad przefermentowany.

Technologia przeróbki osadów

Osad wstępny powstały w osadnikach wstępnych za pomocą pomp przetłaczany jest do komory rozdziału osadu, skąd podawany jest do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych. Część osadu biologicznego tzw. osad nadmierny z osadników wtórnych kierowany jest do zagęszczacza taśmowego, a następnie do wspólnej przeróbki z osadem wstępnym zagęszczonym oraz tłuszczami do dwóch zamkniętych komór fermentacyjnych, pracujących w systemie dwustopniowym.

Osad w WKF poddawany jest biologicznej stabilizacji w warunkach beztlenowych, czyli fermentacji metanowej. Komory pracują przy stałym poziomie zwierciadła osadów. Wyposażone są w mieszadła śmigłowe, dwupoziomowe. Utrzymanie temperatury dla procesów fermentacyjnych realizowane jest poprzez dwa zespoły wymienników spiralnych ciepła zlokalizowanych w budynku operacyjnym.
Po tym procesie osad poprzez zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego kierowany jest do wirówek dekantacyjnych w celu końcowego odwodnienia. Odwodniony osad poddawany jest procesom higienizacji (dezynfekcji) za pomocą wapna palonego. Tak przygotowany osad podawany jest przy użyciu taśmociągów na plac składowy osadu.

Dalej ustabilizowane komunalne osady ściekowe są wykorzystywane do stosowania na powierzchni gruntów – do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz (odzysk R 10) lub przekazywane do RIPOK w celu kompostowania (odzysk R 3).
Część osadu wstępnego może być zawracana z pompowni osadu wstępnego do komory K3 przed osadnikami celem ponownego „wypłukania” związków węgla jako dodatkowego jego źródła dla wspomagania procesów w blokach biologicznych.
Dla wspomagania procesów fermentacji w komorach WKF przewidziano przyjmowanie i dozowanie dodatkowego źródła węgla zewnętrznego (serwatka) poprzez dodatkową instalację doprowadzającą substrat do pompowni tłuszczy.

Biogaz

W wyniku procesu beztlenowej fermentacji osadu w WKF, w temperaturze ok. 36 ͦ C wytwarza się biogaz, którego głównym składnikiem jest metan. Biogaz ten odprowadzany jest rurociągami poprzez odsiarczalniki (urządzenia do usuwania siarki z biogazu) do zbiornika magazynowego biogazu.

Zbiornik Biogazu.

Powstały biogaz do 2011 roku był wykorzystany jako paliwo do kotłowni gazowej. Spalany w kotłach służył do podgrzania fermentującego osadu, ogrzewania w okresie zimowym wszystkich obiektów oczyszczalni
i budynku biurowego, a także do wytwarzania przez cały rok ciepłej wody użytkowej dla własnych potrzeb pracowników Wodociągów Dębickich.
Od 2011 roku biogaz wykorzystywany jest w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Na naszej oczyszczalni pracuje moduł kogeneracyjny o mocy cieplnej 214 [kW] i mocy elektrycznej 192 [kW]. Zaspokaja on nasze potrzeby w energię elektryczną (w około 60 %) oraz energię cieplną (w 100 %).


Przejdź do treści