Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Zalecenia dla konsumentów – jakość wody w instalacjach domowych

Częstą przyczyną pogorszenia się jakości wody w kranie może być niewłaściwe wykonanie lub brak bieżącej konserwacji wewnętrznych instalacji w budynkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wodociągi Dębickie sp. z o.o. odpowiada za jakość wody dostarczanej z sieci wodociągowej do wodomierza głównego, który jest zlokalizowany w studni wodomierzowej przed budynkiem lub przy zewnętrznej ścianie budynku. Za opisanym wodomierzem głównym zaczyna się wewnętrzna instalacja wodociągowa, za którą odpowiedzialny jest zarządca lub właściciel budynku.

          Przyczyny pogorszenia się jakości wody w instalacji:

 • Wykonanie instalacji z materiałów nie posiadających aktualnego atestu higienicznego, wydawanego wyłącznie przez Państwowy Zakład Higieny.
   
 • Cofanie się wody zużytej z innej instalacji w budynku z powodu braku wyposażenia
  w odpowiednie zabezpieczenia (izolatory przepływu, zawory zwrotne antyskażeniowe), uniemożliwiające przepływ zwrotny wody, który wywołuje tzw. wtórne zanieczyszczenie wody.
   
 • Stagnacja wody w instalacji powodująca wzrost stężenia substancji zawieszonych (mętności), substancji rozpuszczonych oraz rozwój bakterii. Powstały biofilm (to jest cienka warstwa osadu biologicznego), wpływa na pogorszenie barwy, mętności, smaku i zapachu wody.
   
 • Domowe urządzenia do „doczyszczania” wody na przykład filtru z węglem aktywnym przed odcinkami instalacji wykonanymi z miedzi powoduje przechodzenie jonów miedzi do wody.
  W wyniku czego wzrasta barwa wody, odczuwalny jest gorzki metaliczny posmak, a w rezultacie może nastąpić przekroczenie dopuszczalnego stężenia miedzi w wodzie.
   

         Rady dla odbiorców:

 1. Regularne kontrole stanu technicznego, w tym czyszczenie i dezynfekcja zbiorników na instalacji wewnętrznej (zbiorniki hydroforowe, zbiorniki pośrednie strefowe, zasobniki ciepłej wody).
 2. Konserwacja i kontrola działania urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.
 3. Eliminowanie przecieków, wymiana niesprawnej armatury, odłączanie nieczynnych (zbędnych) odcinków instalacji.
 4. Czyszczenie perlatorów, wylewek baterii i pryszniców – usuwanie części stałych z filtrów siatkowych zabezpieczających armaturę.
 5. Czyszczenie/wymiana dodatkowych filtrów zamontowanych na instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta.
 6. Usuwanie nieszczelności w obrębie armatury czerpalnej – wymiana uszczelek, wężyków, zaworów.
 7. Utrzymywanie temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych nie niższej niż 55oC i nie wyższej niż 60oC.
 8. Przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.
 9. Zapobieganie wzrostowi temperatury zimnej wody poprzez izolowanie instalacji zimnej wody przebiegającej przez pomieszczenia z wysoką temperaturą powietrza (węzły cieplne, kotłownie) oraz eliminowanie przenikania ciepła z przewodów ciepłej wody do instalacji zimnej wody – zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy przewodami zimnej i ciepłej wody oraz stosowanie izolacji termicznej instalacji ciepłej wody.
Przejdź do treści