Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Badanie wody

Laboratorium Produkcji Wody 

39-200 Dębica
ulica Kwiatkowskiego 11

Godziny pracy:

Pon. – Pt: 7:00 – 15:00

Oferujemy usługę w zakresie poboru i wykonania badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz organoleptycznych wody przeznaczonej do spożycia. Badamy wodę wodociągową a także wodę ze studni kopanych i wierconych. Wykonujemy badania wody zarówno dla Klientów Indywidualnych, Firm, Zakładów Wodociągowych oraz Instytucji Oświaty. Nasze badania są uznawane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Jeżeli Jesteś zainteresowany wykonaniem badania wody w naszym Laboratorium to:

 1. Zapoznaj się naszym zakresem wykonywanych badań oraz cennikiem.
 2. Pobierz formularz zlecenia wykonania badań z zakładki druki do pobrania.
 3. Wypełnij formularz zlecenia wykonania badań. W przypadku dodatkowych pytań zadzwoń do nas.
  Tel. 14 670 04 08
 4. Wypełniony formularz prześlij e-mailem na adres: lab.wody@wodociagi.debickie.pl
 5. Po otrzymaniu od Ciebie zlecenia skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów wykonania zleconego badania.
 6. Pobierz próbkę wody do badań, korzystając z instrukcji pobierania próbek wody. W razie dodatkowych pytań skontaktuj się z nami. W przypadku konieczności przedstawienia wyników badań wody Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymagany jest pobór próbki przez uprawnionego próbkobiorcę.
 7. Laboratorium przyjmuje próbki wody do badań wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

BADANIE WODY ZE STUDNI KOPANEJ/WIERCONEJ

WSKAŹNIKI

 1. Bakterie grupy coli
 2. Escherichia coli
 3. Enterokoki
 4. Azotany
 5. Jon amonu
 6. Mangan
 7. Mętność
 8. pH
 9. Twardość
 10. Żelazo

Dodatkowo Klient może wybrać dowolne wskaźniki do badania z wykazu znajdującego się w formularzu zlecenia badania wody

BADANIE SANITARNE NOWEGO ODCINKA SIECI/PRZYŁĄCZA
(UJĘCIE POWIERZCHNIOWE)

WSKAŹNIKI

 1. Bakterie grupy coli
 2. Escherichia coli
 3. Clostridium perfringens
 4. Barwa
 5. Mętność
 6. pH

Dodatkowo mogą pojawić się wskaźniki w przypadku wymagań jednostki kontrolującej

 • Ogólna liczba mikroorganizmów
  w temperaturze 22°C
  (branża spożywcza)

BADANIE SANITARNE NOWEGO ODCINKA SIECI/PRZYŁĄCZA
(UJĘCIE PODZIEMNE)

WSKAŹNIKI

 1. Bakterie grupy coli
 2. Escherichia coli
 3. Barwa
 4. Mętność
 5. pH

Dodatkowo mogą pojawić się wskaźniki w przypadku wymagań jednostki kontrolującej

 • Ogólna liczba mikroorganizmów
  w temperaturze 22°C
  (branża spożywcza)
 • Enterokoki
 • Żelazo
 • Mangan

NOWA DZIAŁALNOŚĆ

WSKAŹNIKI

 1. Bakterie grupy coli
 2. Escherichia coli
 3. Barwa
 4. Mętność

Dodatkowo mogą pojawić się wskaźniki w przypadku wymagań jednostki kontrolującej

• Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C (branża spożywcza)
• Clostridium perfringens (ujęcie powierzchniowe)
• Azotany
• Mangan
• Żelazo


MONITORING A
(MONITORING KONTROLNY)

WSKAŹNIKI

 1. Bakterie grupy coli
 2. Escherichia coli
 3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C
 4. Barwa
 5. Mętność
 6. Smak
 7. Zapach
 8. Stężenie jonów wodoru (pH)
 9. Przewodność elektryczna

Dodatkowo mogą wystąpić inne wskaźniki ze względu na środki używane do uzdatniania wody zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

WYKAZ BADANYCH WSKAŹNIKÓW

WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE

 • Bakterie grupy coli – grupa mikroorganizmów powszechnie występująca w środowisku naturalnym, w tym w wodach, glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Do systemu dystrybucji wody mogą przedostawać się ze ścieków, gleby lub rozkładającego się materiału roślinnego. Ich obecność w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie uzdatnionej. Do bakterii grupy coli, poza Escherichią coli (bakteria grupy coli typu kałowego) zalicza się też bakterie z rodzaju Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter.
  Wartość dopuszczalna: 0
 • Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy) – to bakteria grupy coli typu kałowego. Występuje w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Ponadto występuje w ściekach surowych
  i oczyszczonych, glebie, wodzie naturalnie zanieczyszczonej fekaliami pochodzenia ludzkiego, rolniczego lub od dzikich zwierząt i ptaków. Escherichia coli obecna w wodzie świadczy o świeżym zanieczyszczeniu kałem oraz wskazuje na niewłaściwą dezynfekcję wody lub wtórne zanieczyszczenie sieci wodociągowej. Bakteria ta jest wrażliwa na chlorowanie, nie przeżywa długo w wodach naturalnych. Wartość dopuszczalna: 0
 • Enterokoki (Paciorkowce kałowe) – ich obecność w wodzie pitnej najczęściej związana jest z długotrwałym oraz intensywnym jej zanieczyszczaniem ściekami. Występują one przede wszystkim w kale ludzkim oraz niektórych zwierząt. Bardzo rzadkim przypadkiem jest samoczynny rozwój. Paciorkowce te wykazują się bardzo dużą odpornością na trudne warunki środowiskowe, jak również na antybiotykoterapię. Charakteryzują się dłuższą przeżywalnością w wodzie i są bardziej odporne na działanie chloru niż bakterie grupy coli. Wartość dopuszczalna: 0
 • Clostridium perfringens – są częścią ludzkiej i zwierzęcej flory jelitowej. Produkują szereg toksyn (głównie enterotoksyn) i enzymów, są bardzo odporne na warunki środowiska oraz dezynfekcję. Clostridium perfringens znajduje się zwykle w odchodach, ale w mniejszych ilościach niż E. coli. Przetrwalniki mogą przetrwać w wodzie znacznie dłużej (do kilku lat) niż bakterie z grupy coli, są także bardziej odporne na dezynfekcję. Clostridium perfringens to problem głównie wód powierzchniowych, dlatego obowiązujące przepisy nakładają obowiązek kontroli tych bakterii w wodach pochodzących z ujęć powierzchniowych. Wartość dopuszczalna: 0
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h – to dodatkowy parametr mikrobiologiczny, który dostarcza niezbędnych informacji do nadzoru i oceny jakości wody. Wskaźnik ten jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując m.in. stagnację wody w instalacji wodociągowej lub złą dezynfekcję sieci. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u Konsumenta.

WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZME

 • Azotany – jony powszechnie występujące w środowisku człowieka (woda, gleba, żywność). Azotany mogą zostać przekształcone w azotyny, których nadmierne spożycie może spowodować niedokrwistość. W przypadku niemowląt konieczna jest niska ich zawartość w wodzie, powyżej 10 mg/l może powodować niedotlenienie. Wartości dopuszczalne: azotany – 50 mg/l
 • Amoniak – nie stwierdzono jego bezpośredniego wpływu na zdrowie. Wzrost stężenia amoniaku może niekorzystnie wpływać na jakość wody w sieci wodociągowej poprzez zjawisko nitryfikacji oraz jej następstwa (wzrost stężenia azotynów i azotanów, spadek pH, pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody), zmniejszenie skuteczności dezynfekcji wody. Ponadto może wywołać zmiany smaku i zapachu wody. Wartość dopuszczalna: 0,50 mg/l.
 • Mangan i Żelazo – jedne z najbardziej rozpowszechnionych metali, występujące w wodach podziemnych pochodzenia naturalnego. Wzrost stężenia tych metali wywołuje zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury, może być także przyczyną tworzenia barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Wyższe stężenia pogarszają też właściwości organoleptyczne wody podwyższając barwę i mętność oraz zmieniając smak i zapach. Wartości dopuszczalne: żelazo – 200 μg/l, mangan – 50 μg/l.
 • Barwa – zwykle spowodowana jest obecnością barwnych substancji organicznych żelaza i innych metali które są naturalnymi składnikami wody oraz produktami korozji rur wodociągowych. Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz naturalne związki organiczne. Wartość dopuszczalna: bez nieprawidłowych zmian
 • Mętność – może ją powodować obecność w wodzie iłów, związków manganu i żelaza, substancji humusowych, mikroorganizmów. Mętność ma znaczenie nie tylko pod względem estetycznym, wiąże się także z czystością mikrobiologiczną. Wysoka mętność utrudnia przebieg procesu dezynfekcji i może powodować wzrost liczby bakterii. Wartość dopuszczalna: 1 NTU
 • pH – parametr ten charakteryzuje odczyn roztworu. Odczyn wody ma wpływ ma wpływ na efektywność procesów jej uzdatniania. Niska wartość pH wpływa na właściwości korozyjne wody w stosunku do różnych materiałów, z których wykonane są instalacje. Dla wód przeznaczonych do spożycia wartość pH powinna mieścić się w przedziale 6,5 -9,5.
 • Przewodność – wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne wody. Wywołuje ją obecność rozpuszczonych w wodzie soli oraz amoniaku i dwutlenku węgla. Pomiar przewodności wody daje informacje o zawartości w wodzie związków mineralnych. Wartość dopuszczalna 2500 μS/cm.
 • Twardość – zależy od ilości rozpuszczonych w wodzie związków głównie wapnia i magnezu. Zbyt miękka woda wypłukuje z organizmu sole mineralne, co może powodować np. problemy z układem kostnym, zaburzenia pracy mięśni w tym mięśnia sercowego. Wody miękkie o niskiej zawartości jonów Ca i Mg stwarzają warunki do korozji w przewodach wodociągowych. Zbyt miękka woda może być powodem niedostatecznego efektu prania bielizny, potrzeby zużywania większej ilości wody do spłukiwania detergentów i kosmetyków. Natomiast twarda woda czyli taka, która zawiera wysokie stężenia soli wapnia i magnezu pozostawia osady na wylewkach, bateriach, a także kamień kotłowy w czajnikach, na grzałkach pralki. Wartość dopuszczalna 60 – 500 mg CaCO3/l.
 • Chlor wolny – parametr kontrolowany w wodzie poddanej dezynfekcji, który określa zawartość środka dezynfekcyjnego pozostałego w wodzie. Zbyt duże dawki chloru mogą wpływać na pogorszenie smaku i zapachu wody, a także oddziaływać szkodliwie na organizm człowieka. Zawartość chloru wolnego w wodzie nie może przekraczać 0,30 mg/l.

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE

 • Smak i Zapach – to parametry organoleptyczne. Smak i zapach nadają wodzie rozpuszczone w niej związki nieorganiczne tj. kwasy, sole, gazy oraz organiczne – produkty metabolizmu organizmów żywych w wodzie w warunkach naturalnych. Może to być również uboczny skutek uzdatniania wody np. poprzez chlorowanie, lub wynik jej magazynowania. Wymagane jest aby smak i zapach był akceptowalny przez Konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Przejdź do treści