Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Zrealizowane projekty

„Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie oczyszczalni ścieków.”

UDA-RPPK.02.02.00-18-021/09

W latach 2010-2012 został zrealizowany Projekt pn. Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie Oczyszczalni Ścieków – etap IIwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu:   to 2 465 253 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 1 739 826,80 zł, a kwota dofinansowania 793 013,05 zł.

W ramach Projektu została wybudowana instalacja do wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy o mocy 192 kWh.

„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej.”

UDA-RPPO.05.01.00-18-023/11

W latach 2011-2013 zrealizowany został Projekt pn. Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej.”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 2 319 772,16 zł, w tym wydatki kwalifikowane 1 477 539,64 zł a kwota dofinansowania: 1 034 277,74 zł.

Zakres projektu:

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru CIO2, dostawa i montaż lampy UV, dostawa i montaż 4 szt zgarniaczy dennych
 2. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie uli Cmentarnej i Drogowców, polegająca na budowie nowych przewodów wodociągowych i wyłączenie istniejących żeliwnych i azbestowych o długości 330 m
 3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rajskiej – 440 m.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica

POIS.01.01.00-00-025/08

W latach 2007-2012 został zrealizowany Projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębicawspółfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I Gospodarka wodno ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Całkowita wartość projektu:   to 26 594 536,91 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 12 408,09 zł, a kwota dofinansowania 10 547 490,27 zł.

Zakres projektu:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 17,7 km z przepompowniami ścieków (14 szt)
 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – 1 km
 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków – zakup wirówki do odwadniania osadu pofermentacyjnego, wymiana 4 dmuchaw do napowietrzania bloków biologicznych, modernizacja układu zagęszczania osadu nadmiernego poprzez wymianę prasy do zagęszczania osadów
 4. Zakup pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
 5. Budowa wodociągu – 21,9 km wraz z hydroforniami – 8 szt
 6. Modernizacja stacji uzdatniania wody – wymiana 4 pomp w pompowni wysokiego tłoczenia, rozbudowa osadnika wstępnego o czwarta komorę, budowa 0,3 km nowego rurociągu przesyłowego wody surowej z ujęcia na rzece Wisłoka do pompowni wody surowej.

Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy i mikroinstalacji solarnej na Orliku.

W latach 2019-2020 został zrealizowany Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy i mikroinstalacji solarnej na Orliku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:  988 112,51 zł, a kwota dofinansowania 681 991,97 zł.

W ramach Projektu została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 196,20 kW na Stacji Uzdatniania Wody oraz zamontowana instalacja solarna na terenie kompleksu sportowego Orlik przy ul. Strumskiego.

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków

W latach 2018-2023 zrealizowany został Projekt pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 54 479 510, 18  zł, kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 28 256 855,98 zł.

Zakres projektu:

 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Dębica obejmująca: budowę nowych obiektów wraz
  z wykonaniem instalacji oraz dostawą i montażem urządzeń oraz modernizacja istniejących obiektów oczyszczalni ścieków (przebudowa, remont, wymiana urządzeń oraz rozbiórka piaskowników wirowych i komory połączeniowej).
 2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej o pojemności do 3000 m3 wraz rurociągami technologicznymi, wymiana pompy w pompowni pośredniej, przebudowa budynku filtrów węglowych, modernizacja układu mieszaczy oraz wymiana istniejących rurociągów technologicznych.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy o łącznej długości  0,65 km.
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy o łącznej długości 3,30 km.
 5. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy:
  1. I etap – obejmował modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Kosynierów Racławickich o długości  0,62 km,
  1. II etap – obejmował modernizację kanalizacji sanitarnej w różnych częściach miasta Dębica o długości 5,96 km.
 6. Zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do czyszczenia sieci oraz do transportu ścieków.
 7. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
 8. Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Wilhelma Macha – etap I o długości 0,95 km.
 9. Modernizacja wydzielonych komór fermentacyjnych WKF na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.

Przejdź do treści