Kategorie
BIP Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ogłoszenie – plik PDF

Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – plik PDF

Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz cenowy – plik PDF

Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ – plik ZIP

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie – plik PDF

Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – plik PDF

Załącznik nr 5 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy – plik PDF

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualnym JEDZ – plik PDF

Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie do oddania zasobów – plik PDF

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw – plik PDF

Załączniki nr 1, 1a, 3, 6, 7 i 8 w wersji edytowalnej – plik ZIP

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienia treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformyzakupowej.pl, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_debickie/proceedings

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 – plik PDF

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2 – plik PDF

Informacja o unieważnieniu postępowania – plik PDF

Przejdź do treści