Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wymiana wodociągu w ul. Rzecznej

Wymiana wodociągu w ul. Rzecznej 2010-03-29

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35,  39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową
(uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  5/DT-4/03/10

„Wymiana wodociągu w ul. Rzecznej”

 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debica.pl/bip/

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:                     30.06.2010r.

3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 20.04.2010r. do godziny 1000  w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
   –  inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod. – Kan.  (14) 670 – 68 – 15 
   –  mgr inż. Monika Stec   – Kierownik Działu Technicznego            (14) 670 – 68 – 16

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2010r. o godz. 1030 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.

6. Wadium:                              3 000,00 zł

7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%

 8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
   posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
–  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
   dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia
   lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału
   technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
–  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
    zamówienia;
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania
    zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w  
    Dębicy.

10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  /14/ 670 68 46 – drogą elektroniczną.

 Dębica, 2010-03-25

Kategorie
powrót
Przejdź do treści