Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Dostępność serwisu www.wodociagi.debickie.pl

„Wodociągi Dębickie” sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wodociagi.debickie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.wodociagi.debickie.pl 

Data publikacji strony internetowej: 08.02.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.03.2021.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczta@wodociagi.debickie.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

Do Biura Obsługi Klienta prowadzi 1 wejście. Dojazd do niego jest oznaczony tabliczkami. Biuro Obsługi Klienta znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i Biuro Obsługi Klienta na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed wejściem obok filara znajduje się dzwonek dla osoby ze szczególnymi potrzebami w celu wezwania pomocy.

Po prawej stronie obok wejścia znajduje się miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedsiębiorstwie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przejdź do treści