Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki „Wodociągi Dębickie” sp. z o.o., udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2176).

Zgodnie z przepisami ustawy jest ona udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Udostępnienie następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka uniemożliwiają udostępniania informacji w określonym we wniosku sposobie lub formie. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz sposobie, w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Przejdź do treści