Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja komór zbiorników kontaktowych i komory zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4

Modernizacja komór zbiorników kontaktowych i komory zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4 2010-03-08

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica 

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową
(uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

Modernizacja  komór  zbiorników  kontaktowych  i  komory zasuw  na  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  Dębicy  przy  ulicy  Kwiatkowskiego  4”

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debica.pl/bip/

1. Zakres robót określa SIWZ , która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                     30.09.2010r.
3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 23.03.2010r.
do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1)  Wodociągów  Dębickich sp. z o.o. przy
ul. Kosynierów Racławickich 35.
4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są
   Maciej  Zapart  –  Kierownik Wydziału Produkcji  Wody (14) 676 07 99
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2010r. o godz. 1030 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.
6. Wadium:                              2 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:              cena 100%
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki
   –    posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
        nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   –    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
        osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub
        przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału
        technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
   –   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
       nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania
        zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w
        Dębicy.
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  (14) 670 68 46 – drogą elektroniczną albo pobrać ze strony internetowej http://www.wodociagi.debica.pl/bip/ 

Dębica, 02.03.2010r.

SIWZ
Załączniki do SIWZ
Projekt Umowy
Wyjaśnienia do SIWZ dla postępowania „Modernizacja komór zbiorników kontaktowych na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy”
Modyfikacja treści SIWZ dla postępowania „Modernizacja komór zbiorników kontaktowych i komory zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 4”
Kategorie
powrót
Przejdź do treści