Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

„Modernizacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gawrysia (od ul. Sobieskiego do ul. Lipowej)

„Modernizacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gawrysia (od ul. Sobieskiego do ul. Lipowej) 2009-10-08

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35,
39-200 Dębica

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie: 

„Modernizacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej
 w ul. Gawrysia (od ul. Sobieskiego do ul. Lipowej)” 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                     30.12.2009r. 
3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 21.10.2009r. do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 
4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
    – inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod.–Kan. (014) 670-68-15
    – mgr inż. Monika Stec – Kierownik Działu Technicznego  (014) 670-68-16
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2009r. o godz. 1030 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.  
6. Wadium:                              nie jest wymagane 
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100% 
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
      dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie
      zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
      udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
      zamówienia;
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia;
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu
      udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów
      Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  /014/ 670 68 46 – drogą elektroniczną albo pobrać ze strony internetowej http://www.wodociagi.debica.pl/bip/

mapa ul. Gawrysia
Projekt Umowy

SIWZ
SIWZ załączniki

 

Dębica, 2009-10-06

Kategorie
powrót
Przejdź do treści