Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Etap I oraz przepompowni z przewodem tłocznym – Etap II w ul. Budzisz-boczna w Dębicy

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Etap I oraz przepompowni z przewodem tłocznym – Etap II w ul. Budzisz-boczna w Dębicy 2009-10-02
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35,
39-200 Dębica

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:
 
 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Etap I oraz przepompowni z przewodem tłocznym – Etap II w ul. Budzisz – boczna w Dębicy”
 
Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/
  

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:               I etap  –  30.11.2009r.
                                                         II etap  – 30.06.2010r. 

3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 19.10.2009r. do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

    – inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod.–Kan. (014) 670-68-15
    – mgr inż. Monika Stec – Kierownik Działu Technicznego (014)  670-68-16
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2009r. o godz. 1030 w siedzibie
    Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.
6. Wadium:                              2 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
      dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie
      zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
      udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
      zamówienia;
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia;
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu
      udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów
      Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr (014) 670-68-46  drogą elektroniczną.

 

Dębica, 2009-10-02   

Kategorie
powrót
Przejdź do treści