Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2010r.

Naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2010r. 2009-12-11
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie: 

          „Naprawa ulic i chodników po awariach sieci wod.-kan. w 2010 r.” 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/ 

1. Zakres robót określa SIWZ, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:              od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 23.12.2009r.
   do godziny 1000 w Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. 
   przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
    – inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod.–Kan.  /(014) 670-68-15/
    – mgr inż. Monika Stec – Kierownik Działu Technicznego  /(014) 670-68-16/
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2009r. o godz. 1030 w siedzibie 
   Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.
6. Wadium:                             nie jest wymagane
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
      jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
      dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie
      zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
      udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
      zamówienia;
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
       zamówienia;
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu 
      udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów 
      Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w
     Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale
     Technicznym (pok. nr 27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr /014/670 68 46
     drogą elektroniczną.

 

Dębica, 2009-12-11   

Kategorie
powrót
Przejdź do treści