Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Szkotniej-bocznej w Dębicy

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ul. Szkotniej-bocznej w Dębicy
2007-08-02

INFORMACJA O PRZETARGU

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ul. Szkotniej – bocznej w Dębicy

1. Zakres robót określa dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana
    oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2007r.
3. Oferty (kosztorysy ofertowe) składać należy w zapieczętowanych kopertach
     w terminie do 20.08.2007r. do godziny 1000 w Sekretariacie (pok. nr 1)
     Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
4. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Oferentami są:
    inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod.-Kan. (tel. 670-68-15)
    mgr inż. Robert Jakson – Mistrz Sieci Wod.-Kan. (tel. 670-68-28)
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2007r. o godz. 1030 w Budynku
    Administracyjnym Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
6. Wadium: 3 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert: cena 100%
8. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
    jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
    – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
    dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
    zamówienia
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§ 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością
sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.).
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w
     Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale 
     Technicznym (pok. nr 27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr /014/670 68 16
     drogą elektroniczną.


Dębica 2007-08-01

Kategorie
powrót
Przejdź do treści