Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja filtrów żwirowych na SUW w Dębicy. System drenażowy

Modernizacja filtrów żwirowych na SUW w Dębicy.
System drenażowy
2007-07-13

INFORMACJA O PRZETARGU

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy
ul. Kosynierów Racławickich 35 ,  39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

Modernizacja filtrów żwirowych na SUW
w Dębicy. System drenażowy.

1. Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: 29.02.2008r.

3. Oferty (kosztorysy ofertowe) składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 31.07.2007r. do godziny 1000 w Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
    Maciej Zapart – Kierownik Wydziału Produkcji Wody
    (tel. /014/ 676-07-99)

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2007r. o godz. 1030 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

6. Wadium:       24 000,00 zł

7. Kryteria oceny ofert:
                     – cena 90%
                     – warunki gwarancji 10%

8. Termin związania ofertą: 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich  Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.).

10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr 27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr /014/ 670 68 16 – drogą elektroniczną

Kategorie
powrót
Przejdź do treści