Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Termomodernizacja Budynku Mieszaczy na SUW w Dębicy

Termomodernizacja Budynku Mieszaczy na SUW w Dębicy 2007-08-06

INFORMACJA O PRZETARGU 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:  

Termomodernizacja Budynku Mieszaczy na SUW w Dębicy 

1. Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiar robót, które będą udostępniane Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:    28.09.2007r.

3. Oferty (kosztorysy ofertowe) składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 22.08.2007r. do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35

4. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Oferentami są :
– mgr inż. Robert Chytaj – Mistrz Wydziału Produkcji Wody (tel. /014/ 670 04 05)
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2007r. o godz. 1030 w siedzibie
   Wodociągów Dębickich przy ul.Kosynierów Racławickich 35.
6. Wadium:                              1 600,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        30 dni licząc od upływu terminu składania ofert
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
  § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową
  Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi
  Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.)
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie 
  w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o.  w Dębicy przy ul.KosynierówRacławickich 35
  w Dziale Technicznym (pokój nr  27) lub w Sekretariacie (pok. nr 1)
  

Dębica 2007-08-03

Kategorie
powrót
Przejdź do treści