Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa czwartej komory osadnika wstępnego

Budowa czwartej komory osadnika wstępnego 2008-04-02

INFORMACJA O PRZETARGU 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

Modernizacja SUW w Dębicy

„Budowa czwartej komory osadnika wstępnego.”

 

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie
    udostępniana Oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                     15.10.2008r.
3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 25.04.2008r.
    do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.
    przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
4. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Oferentami są:
    – Maciej Zapart         – Kierownik Wydziału Produkcji Wody  (tel.014 676-07-99)
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2008r. o godz. 1030 w siedzibie
    Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.
6. Wadium:                              8 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
   – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
      jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia;
   – nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na  
      podstawie  § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z
      działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007
      Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.).
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w
     Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale  
     Technicznym (pok.nr 27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr /014/ 670-68-16
     drogą elektroniczną.

 

Dębica, 2008-03-31

Kategorie
powrót
Przejdź do treści