Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy 2008-03-26

INFORMACJA  O  PRZETARGU 

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie: 

     „Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 
                       ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.”
 

1. Termin realizacji zamówień:                16.05.2008r. – 15.05.2010r.
2. Oferty (kosztorysy ofertowe) z cenami za transport i zagospodarowanie 1 Mg
    (oddzielnie) składać należy w zapieczętowanych kopertach do 16.04.2008r.
    godz.1000  w Sekretariacie Wodociągów przy ul. Kosynierów Racławickich 35
    w Dębicy
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest: 
    inż. Janusz Mitek     – Kierownik Oczyszczalni Ścieków  (tel. 014 670-68-23)
4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2008r. o godzinie 1030 w siedzibie
   Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19.
5. Wadium:                              10 000,00 zł
6. Kryteria oceny ofert:              cena 100% 
7. Termin związania ofertą:         45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
8. W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy spełniający następujące 
    warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
      jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    – posiadają aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z 
      transportem i zagospodarowaniem osadów ściekowych; W zezwoleniach tych
      winne być wyszczególnione odpady: ustabilizowane komunalne osady
      ściekowe kod 19 08 05 oraz określone miejsce i sposób ich zagospodarowania,
      sposób i środki transportu;
    – posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym;
    – posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem
      technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia;
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia;
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
      podstawie § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z
      działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.

    
Dębica 2008-03-25

Kategorie
powrót
Przejdź do treści