Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

ZAWIERANIE UMÓW Z TYTUŁU ZMIANY ODBIORCY USŁUG

Nowy właściciel/dysponent prawny nieruchomości, która jest przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien wystąpić do Wodociągów Dębickich z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości np. odpis z ksiąg wieczystych, wypis z aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy. Wniosek dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy. W przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek i umowę, jeżeli osoby te nie są przedsiębiorcą.

Attachments

# Plik Wielkość pliku
1 Wniosek o zmianę danych osobowych w umowie 141 KB
Przejdź do treści