Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

ROZWIĄZANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W celu rozwiązania umowy Odbiorca usług lub jego pełnomocnik występuje do Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem.

Wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać następujące dane:

  • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  • numer wodomierza,
  • przyczynę rozwiązania umowy (np. utrata tytułu prawnego do nieruchomości),
  • aktualny adres do korespondencji,

W przypadku przekazania nieruchomości dodatkowo:

  • dane kontaktowe nowego dysponenta prawnego nieruchomości,

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami może być przekazany:

  • osobiście do siedziby Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.
  • listownie na adres ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica
  • pocztą elektroniczną w formie skanów na adres bok@wodociagi.debickie.pl

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn, na wniosek Klienta okres wypowiedzenia umowy może zostać skrócony.

Attachments

# Plik Wielkość pliku
1 Wniosek o rozwiązanie umowy 143 KB
Przejdź do treści