Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

W celu podłączenia nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej należy:

  1. złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia wraz z załączonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym określającym usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
  2. na podstawie uzyskanych warunków należy wykonać projekt przyłączy wod.-kan. przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
  3. wykonanie przyłączy zleca się wykonawcy posiadającemu stosowne uprawniania. Wodociągi Dębickie nie wykonują przyłączy,
  4. odbioru technicznego przyłączy dokonują pracownicy Wodociągów Dębickich,
  5. przed przyłączeniem się do sieci wod.-kan. należy zwrócić się do Wodociągów Dębickich celem zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz montażu wodomierza.

Można również wystąpić w wnioskiem o wydanie zapewnienia dostawy wody i przyjęcia ścieków celem otrzymania informacji o możliwości przyłączenia do sieci wod.-kan. lub uzyskania warunków zabudowy. Zapewnienie traci ważność po upływie dwóch lat od daty jego wydania lub z datą wydania warunków przyłączenia.

Przejdź do treści