Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

DODATKOWY WODOMIERZ DO CELÓW OGRODOWYCH

Warunki montażu dodatkowego wodomierza do celów ogrodowych:


1. Odbiorca wody winien wystąpić z wnioskiem o zamontowanie wodomierza do podlewania ogrodu (koszty montażu ponosi Odbiorca).
2. Odbiorca przygotowuje instalację do podlewania ogrodu na własny koszt.
3. Wodomierz zostanie zamontowany obok wodomierza głównego, jako licznik równoległy (nie jako podlicznik) przez przedstawiciela „Wodociągów Dębickich”.
4. Instalację do podlewania należy wykonać jako oddzielną w stosunku do instalacji głównej. Dodatkowo, za licznikiem należy zamontować zawór antyskażeniowy.
5. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela „Wodociągów Dębickich” (zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna).
6. Za pobór wody naliczana będzie opłata wg wskazań licznika oraz stała opłata abonamentowa przez cały rok.

Przejdź do treści