x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Aktualności

Regulamin Konkursu "Bądź eko – wygraj tablet"
2014-06-06

 

 

Regulamin

§ 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu są Wodociągi Dębickie sp. z o.o.  z siedzibą w Dębicy, przy ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, KRS: 0000044893, NIP: 872-000-42-72, REGON: 850489543, zwany dalej Organizatorem.

§ 2. Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie Odbiorców do korzystania z e-faktury i poprzez rezygnacje z faktur papierowych promowanie postawy proekologicznej.

§ 3. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu są wszyscy Odbiorcy indywidualni korzystający z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej, którzy mają podpisaną umowę z Wodociągami Dębickimi Sp. z o.o. i decydują się na przejście z faktur z wersji papierowej na      e -faktury.

2. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich najbliższej rodziny.

3. Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestników konkursu uzyskane w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Ponadto dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami); administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby jest Organizator , a uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich poprawiania.

 

§ 4. Zgłoszenie do konkursu

1. Zgłoszenie do konkursu składa się na formularzu zamieszczonym na stronie  www.wodociagi.debickie.pl oraz poprzez akceptację regulaminu  korzystania z usługi otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

2. W formularzu należy wypełnić wszystkie  wymagane pola.

3. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenie do udziału w konkursie można składać od 1 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014.

 

§ 5. Przebieg Konkursu

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w  kilku edycjach. Na każdą edycję składa się zgłoszenie minimum kolejnych 100 odbiorców e-faktury, którzy potwierdzili akceptacje na formularzu korzystania z faktury elektronicznej, dostępnym na stronie www.wodociagi.debickie.pl.

2. Losowanie odbywać się będzie każdorazowo w siedzibie Organizatora w Biurze Obsługi Klienta.

 

§ 6. Nagrody

1.Nagrodami w konkursie są tablety rozlosowywane wśród zgłoszonych do konkursu odbiorców. Po każdych 100 zgłoszeniach wśród wszystkich uczestników konkursu, rozlosowana zostaje nagroda rzeczowa. Wygrana w losowaniu eliminuje w  kolejnej edycji.

2. O terminie losowania uczestnicy będą informowanie poprzez stronę internetową www.wodociagi.debickie.pl w zakładce aktualności.

3. Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do pokwitowania odbioru nagrody na przedstawionym przez Organizatora formularzu. Odmowa pokwitowania jest równoważna z odmową przyjęcia nagrody i skutkuje utratą prawa do jej otrzymania. W takim przypadku losowanie odbędzie się ponownie.

4. Fundatorem nagród jest Organizator.

5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości.

6. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, jak również do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i zgodą na warunki w nim zawarte

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest odpowiedź na 3 pytania z dziedziny nauki dotyczące wody.

Kontakt   

Centrala 

14 670 51 71
14 670 68 11
Fax
14 677 94 27

 
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14