Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych odpadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową
(uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  7/WOŚ-1/04/10

„Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy.” 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debica.pl/bip/

1.    Termin realizacji zamówień:                16.05.2010r. – 15.05.2012r.

2.  Oferty (kosztorysy ofertowe) z cenami za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg komunalnego osadu ściekowego (odpad o kodzie 19 08 05) składać należy w zapieczętowanych kopertach do 06.05.2010r. godz.1000  w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

3.    Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

– inż. Janusz Mitek         – Kierownik Oczyszczalni Ścieków (tel. 14 670-68-23)
– mgr inż. Monika Stec    – Kierownik Działu Technicznego (tel. 14 670-68-16) 

4.    Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2010r . o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19.

5.    Wadium:                                          10 000,00 zł


6.     Kryteria oceny ofert:                 cena 100%

7.     Termin związania ofertą:                     45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

8.     W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy spełniający następujące warunki:
–  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,           jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
–  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a             także dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w                       przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych                   podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do               wykonania zamówienia;
–     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie         zamówienia;
–  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu               udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów                 Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.

9.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w     Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale       Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr /14/ 670 68 46       – drogą elektroniczną.

Dębica, 20.04.2010r.

Zał. Nr od 1 do 7
Zał. Nr 8
Zał. Nr 9 i 10
Zał. Nr 11
Informacja o unieważnieniu postępowania
Kategorie
powrót
Przejdź do treści