Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy – etap II

Budowa nowego układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy – etap II 2010-04-19


 

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie UZP w dniu 19.04.2010r. pod nr 88133-2010

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

 

6/DT/pzp-2/03/10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, tel. (014) 670 51 71, faks (014) 676 00 83.

·                                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.debica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. – 100% udziałów Gminy Miasto Dębica.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Budowa nowego układu kogeneracyjnego

wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej i cieplnej na terenie oczyszczalni ścieków w Dębicy – etap II.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1.opracowanie dokumentacji projektowej,2.opracowanie studium wykonalności inwestycji,3.budowa modułu kogeneracyjnego wraz z budynkiem,

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

713200007

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7

Prace budowlane

45331000-6

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0

Prace dotyczące wykonania instalacji gazowej

45310000-3

Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej

45331110-0

Prace dotyczące wykonania instalacji kotłów gazowych

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.06.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·                                 Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 25 000,00zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

·                                 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                                 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Nie dotyczy

·                                 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Wykonawca winien wykazać się wykonaniem: 1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 1 roboty budowlanej, której przedmiotem jest budowa lub przebudowa urządzenia do wykorzystywania gazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej minimum 180 kW i mocy cieplnej min. 200 kW. 2.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – 1 usługi projektowej, której przedmiotem jest kompletna dokumentacja projektowa urządzenia do wykorzystywania gazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej minimum 180 kW i mocy cieplnej min. 200 kW.

·                                 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Nie dotyczy

·                                 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Wykonawca winien wykazać osoby zdolne do wykonania zamówienia: 1.Do realizacji robót budowlanych: 1.1. Kierownika Budowy w zakresie konstrukcji budowlanych (wykształcenie wyższe – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe. 1.2. do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy sieci i instalacji sanitarnych (wykształcenie techniczne – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych bez ograniczeń, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe. 1.3. do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie budowy sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w realizacji co najmniej dwóch obiektów o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. brał udział w dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu przynajmniej dwóch jednostek kogeneracji, o łącznej mocy elektrycznej przypadającej na jednostkę kogeneracyjną nie mniejszej niż 180 kW)

2.Do wykonania dokumentacji projektowej: 2.1. Projektant Inżynier 1: wykształcenie wyższe budowlane – uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe. 2.2. Projektant Inżynier 2: wykształcenie wyższe techniczne – uprawnienia do projektowania sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe. 2.3. Projektant Inżynier 3: wykształcenie wyższe techniczne – uprawnienia do projektowania sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w realizacji co najmniej dwóch obiektów o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. wykonania projektu, który uzyskał pozwolenie na budowę, uzgodnienie dokumentacji elektrycznej w właściwym Przedsiębiorstwie Energetycznym dla jednostki Kogeneracji o mocy elektrycznej minimum 180 kW)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                                        Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                                 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                                                         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                                                         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                                                         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                                                         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                                                         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                                 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                                                         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                                                         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                                                         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                                 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                                                         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany terminu realizacji, warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie trudnych warunków atmosferycznych (np. obfite i długotrwałe opady deszczu, powódź), wystąpienia ciężkich warunków gruntowych, których nie można było przewidzieć wcześniej. 2.Odstąpienia od realizacji części zamówienia – tzn. robót budowlanych. Warunkiem takiej zmiany jest nieotrzymanie dofinansowania na realizację niniejszego zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodociagi.debica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35 pokój nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35 Sekretariat Zarządu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Zatwierdzam : 

 

Z-ca Prezesa Zarządu 

Tomasz Gawlik

 

Główny Księgowy – Prokurent 

Bronisława Drzymała 

 

 

 

 

Instrukcja dla Wykonawców
Opis przedmiotu zamówienia
Program Funkcjonalno-Użytkowy – zał. Nr 1 do OPZ
Wzór umowy
Zał. Nr 1 – Plan sytuacyjny 1 : 1000
Zał. Nr 2 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zał. Nr 2.1 – Załącznik do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zał. Nr 3 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zał. Nr 4 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Zał. Nr 3.1 – Postanowienie Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1 kwietnia 2010r.
Zał. Nr 4 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Formularze do wypełnienia
Zmiana treści SIWZ
OPZ po zmianach
Zapytania wraz z wyjaśnieniami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategorie
powrót
Przejdź do treści