Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej po południowej stronie miasta Dębicy za obwodnicą (od studzienki C11 do C200 przez C23)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej po południowej stronie miasta Dębicy za obwodnicą (od studzienki C11 do C200 przez C23) 2009-08-13

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r. z późn. zm.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie: 

                      „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej
                   po południowej stronie miasta Dębicy za obwodnicą
                            (od studzienki C11 do C200 przez C23)”

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debickie.pl/bip/  

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie  
udostępniana Oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                     30.11.2009r. 
3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do
03.09.2009r. do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów
Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 
4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: 
     – inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod.–Kan. (014) 670-68-15
     – mgr inż. Monika Stec – Kierownik Działu Technicznego (014) 670-68-16
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2009r. o godz. 1030 w siedzibie
Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.
6. Wadium:                              3 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,jeżeli
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
      dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie
      zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
      udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
      zamówienia;
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia;
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu
      udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów
      Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  /014/ 670 68 16 – drogą elektroniczną.

 

Dębica, 2009-08-12

Kategorie
powrót
Przejdź do treści