Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja stacji odsiarczania biogazu

Modernizacja stacji odsiarczania biogazu 2009-04-09

Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35,
39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia
20 kwietnia 2007r. z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie: 

                              „Modernizacja stacji odsiarczania biogazu.”
 

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich dostępny na stronie www: http://www.wodociagi.debica.pl/bip/

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                16.05.2009r. – 31.08.2009r.
3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 05.05.2009r. 
do godziny 1000 w Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. 
przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
    – inż. Janusz Mitek – Kierownik Oczyszczalni Ścieków  /(014) 670-68-23/
    – mgr inż. Monika Stec – Kierownik Działu Technicznego /(014) 670-68-16/
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2009r. o godzinie 1030 w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19.
6. Wadium:                                2 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:                cena 100%
8. Termin związania ofertą:           45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
      jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
      dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie
      zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
      udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
      zamówienia;
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu
      udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów
      Dębickich Sp. z o. o. w Dębicy.
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  /014/ 670 68 16  drogą elektroniczną. 

Dębica, 2009-04-06

Kategorie
powrót
Przejdź do treści