Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wilhelma Macha w Dębicy

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wilhelma Macha w Dębicy 2009-02-17

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r. z późn. zm.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
przy ul. Wilhelma Macha w Dębicy.”
 

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:                     31.07.2009r.

3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 11.03.2009r. do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: 
    – inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod. – Kan. /(014) 670 – 68 – 15/
    – mgr inż. Monika Stec   – Kierownik Działu Technicznego  /(014)  670 – 68 – 16/ 
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2009r. o godz. 1030 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.  
6. Wadium:                              2 000,00 zł 
7. Kryteria oceny ofert:              cena 100% 
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
      dysponują osobami zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie
      zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
      udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
      zamówienia;
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia;
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu
      udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów
      Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy. 
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  /014/ 670 68 16 – drogą elektroniczną.

   

Dębica, 2009-02-12

Kategorie
powrót
Przejdź do treści