Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej po południowej stronie miasta Dębicy za obwodnicą – odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 4 od ul. Polnej do potoku Gawrzyłowskiego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej po południowej stronie miasta Dębicy za obwodnicą – odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 4 od ul. Polnej do potoku Gawrzyłowskiego 2008-10-06

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy  ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r. z późn. zm.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej po południowej stronie miasta Dębicy za obwodnicą – odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 4 od ul. Polnej do potoku Gawrzyłowskiego”

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                     30.11.2008r. 
3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 21.10.2008r. do godziny1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
    – inż. Marek Malinowski  – Kierownik Wydziału Sieci Wod.–Kan. /(014) 670-68-15/
    – mgr inż. Monika Stec   – Kierownik Działu Technicznego  /(014) 670-68-16/
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2008r. o godz. 1030 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.
6. Wadium:                              3 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:              cena 100%
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
   zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
   § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością
   sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki
   Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r. z późn. zm.).
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  /014/ 670 68 16 – drogą elektroniczną.

 

Dębica, 2008-10-03

Kategorie
powrót
Przejdź do treści