Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kosynierów Racławickich w Dębicy

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kosynierów Racławickich w Dębicy 2008-07-11

 

                                              INFORMACJA  O  PRZETARGU 

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35,
39-200 Dębica

działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w rejonie ul. Kosynierów Racławickich w Dębicy.”

 

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:                     31.10.2008r.

3. Oferty składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 05.08.2008r. do godziny 1000 w Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

    – inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod.– Kan. /(014) 670-68-15/
    – mgr inż. Monika Stec – Kierownik Działu Technicznego /(014)  670 – 68 – 16/
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2008r. o godz. 1030 w siedzibie
   Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w pok. nr 19.
6. Wadium:                              4 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
    – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
       jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
    – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
       zamówienia;
    – nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
       podstawie § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z
       działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007
       Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.).
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w
     Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale
     Technicznym (pok. nr 27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr /014/670 68 16 
     drogą elektroniczną.

   

Dębica, 2008-07-11

Kategorie
powrót
Przejdź do treści