Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Przebudowa pomieszczenia w Budynku Chemicznym na SUW w Dębicy

Przebudowa pomieszczenia w Budynku Chemicznym na SUW w Dębicy 2007-11-26

INFORMACJA O PRZETARGU

 Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.), zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie: 

Przebudowa pomieszczenia w Budynku Chemicznym na SUW w Dębicy 

1. Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiar robót, które będą udostępniane Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:                     30.04.2008r.

3. Oferty (kosztorysy ofertowe) składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 12.12.2007r. do godziny 1000 w Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

4. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Oferentami są:   – Maciej Zapart  – Kierownik Wydziału Produkcji Wody (tel. /014/ 676 07 99
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2007r. o godz. 1015 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
6. Wadium:                              2 500,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§ 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.).
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub w Sekretariacie (pok. nr 1)

 

Dębica 2007-11-21
Kategorie
powrót
Przejdź do treści