Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Dębicy

Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Dębicy 2007-10-15

INFORMACJA O PRZETARGU 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia
20 kwietnia 2007r.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Dębicy

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie
    udostępniana Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:                     14.12.2007r.

3. Oferty (kosztorysy ofertowe) składać należy w zapieczętowanych kopertach w  terminie do 31.10.2007r. do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

4. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Oferentami są:
    – inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod.-Kan. (tel. 670-68-15)

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2007r. o godz. 1015 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

6. Wadium:                              1 500,00 zł

7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%

8. Termin związania ofertą:        30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
   zamówienia;
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
   podstawie § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z
   działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007
   Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.)
10.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w
    Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale
    Technicznym (pok. nr 27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr /014/ 670 68 16
    drogą elektroniczną.

   

Dębica, 2007-10-15

Kategorie
powrót
Przejdź do treści