Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Sandomierskiej i Przemysłowej w Dębicy

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Sandomierskiej i Przemysłowej w Dębicy 2007-09-24

INFORMACJA O PRZETARGU 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Sandomierskiej
i Przemysłowej w Dębicy

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana Oferentom nieodpłatnie.

2. Termin realizacji zamówienia:                     14.12.2007r.

3. Oferty (kosztorysy ofertowe) składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 10.10.2007r. do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35.

4. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Oferentami są:   
    – inż. Marek Malinowski – Kierownik Wydziału Sieci Wod.-Kan. (tel. 670-68-15)
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2007r. o godz. 1030 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
6. Wadium:                              6 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
   zamówienia;
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
   § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością
   sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki
   Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.).
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr 27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr /014/ 670 68 16
drogą elektroniczną.

 

Dębica 2007-09-24
Kategorie
powrót
Przejdź do treści