Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy 2007-08-29

INFORMACJA O PRZETARGU 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35,
39-200 Dębica
działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:  

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy

1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                     30.11.2007r.
3. Oferty (kosztorysy ofertowe) składać należy w zapieczętowanych kopertach w
   terminie do 12.09.2007r. do godziny 1000 w  Sekretariacie (pok. nr 1)
   Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35
4. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Oferentami są:
  – inż. Marek Malinowski  –  Kierownik Wydziału Sieci Wod.-Kan. (tel. 670-68-15)
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2007r. o godz. 1030 w siedzibie
    Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
6. Wadium:                              3 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:             cena 100%
8. Termin związania ofertą:        30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
  § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową
  Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi
  Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20.04.2007r.)
 10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale  Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  /014/ 670 68 16  drogą elektroniczną.   

 

 Dębica 2007-08-28

Kategorie
powrót
Przejdź do treści