Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wykonanie sieci wodociągowej w Dębicy w ul. Traugutta – I etap i w ul. Krakowskiej – II etap wraz z przyłączami

Wykonanie sieci wodociągowej w Dębicy w ul. Traugutta – I etap i w ul. Krakowskiej – II etap wraz z przyłączami 2007-08-29

INFORMACJA O PRZETARGU 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie
Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.),  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograni­czonym na zadanie:

Wykonanie sieci wodociągowej w Dębicy
w ul. Traugutta – I etap  i  w ul. Krakowskiej – II etap wraz z przyłączami

 1. Zakres robót określa SIWZ oraz dokumentacja techniczna, która będzie udostępniana oferentom nieodpłatnie.
2. Termin realizacji zamówienia:                            I etap  – 15.11.2007r.
                                                                      II etap – 30.05.2008r. 
3. Oferty (kosztorysy ofertowe) składać należy w zapieczętowanych kopertach w terminie do 12.09.2007r. do godziny 1000 w Sekretariacie (pok. nr 1) Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 4. Pracownikami uprawnionym do kontaktów z Oferentami są:
     – inż. Marek Malinowski    – Kierownik Wydziału Sieci Wod.-Kan. (tel. 670-68-15)

     – mgr inż. Robert Jakson  – Mistrz Sieci Wod.-Kan. (tel. 670-68-28)
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2007r. o godz. 1015 w siedzibie Wodociągów Dębickich przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
6. Wadium:                              5 000,00 zł
7. Kryteria oceny ofert:              cena 100%
8. Termin związania ofertą:        30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
   zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
   § 8 ust. 1 i 2 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością
   sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. (uchwała nr 10/2007 Zarządu Spółki
   Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2007r.).
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w Dziale Technicznym (pok. nr  27) lub po zgłoszeniu telefonicznym na nr  /014/ 670 68 16  drogą elektroniczną.

 

Dębica 2007-08-28

Kategorie
powrót
Przejdź do treści